Stärk den psykosociala arbetsmiljön

Genom systematik och långsiktighet

Medarbetarens psykosociala hälsa

Den moderna organisationen

Den psykiska arbetsmiljö har kommit att bli allt viktigare. Vi lever idag i ett starkt individualiserat samhälle. Ett samhälle som påverkar den psykiska, likaså den sociala hälsan i stor utsträckning. Organisationer har gått från tydliga strukturer som har inneburit klarhet i arbetsuppgifter och i ledarskap, till att alla medarbetare ska leda sig själva. Rollerna och arbetsuppgifterna är mer flytande och effekten av medarbetarens arbete är inte alltid så synligt.

Nya utmaningar

Det kan i vissa fall vara svårt för medarbetaren att veta vad som är tillräckligt mycket arbetsuppgifter och vart gränsen ska dras. Det innebär inte att individualiseringen är dålig, fast om det är så det kan upplevas. Självledarskap och frihet är något bra. Något som de flesta vill ha. Dock sätter det ett högre krav på organisationers strukturer och ledarskap för att det ska ge en positiv effekt. När organisationer lyckas med det sker de ofta underverk.

Checklista - skapa en stark

psykosocial arbetsplats

3 steg

Skapa medvetenhet kring hur teamen och hela organisationen mår kontinuerligt. Använd ett digitalt verktyg som hjälper er att samla information och analysera. Då blir ert hälsoarbete mycket enklare. Ni kanske redan använder er av medarbetarundersökningar? Om ni gör det så är tipset att kolla över dessa. Vilka frågor får ni svar på och hur ofta? Årliga medarbetarenkäter är dessvärre inte tillräckligt då uppföljningen görs på tok för sällan. Kontinuitet är viktigt av två anledningar. För det första blir hälsoarbete en självklar och naturlig del av affärsutvecklingen. För det andra blir det systematiska arbetet starkare och ni får en bättre bild av nuläget som hjälper er i ert förebyggande arbete. När ni vet och förstår era styrkor och utmaningar är det dags att arbeta med dessa.

Arbeta därefter med insatser utifrån teamens behov. Att alla team är olika, har olika utmaningar och styrkor är värdefullt att bära med sig. Gör den insats som kommer ha mest effekt på just de teamen. Det kan vara allt från samarbete till feedback.

Följ upp era insatser kontinuerligt. Ställ er frågan, har det blivit bättre? Fortsätt att mäta och att följa trender. Gör insatser som ger effekt långsiktigt. Var tålmodig i ert arbete. Det finns mycket att hämta genom att förstå att vissa saker kan ta tid att implementera och få igång. Vid specifika punktinsatser är det värdefullt att ta in expert hjälp om ni inte har expertisen internt.


OSA och psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö är ett utmanande arbete för de flesta organisationer. Många har till och med svårt att hitta en bra definition på vad arbete med psykiska arbetsmiljön innebär. Men på grund av de ökade sjukskrivningarna har även arbetsmiljöverket satt högre krav på alla arbetsgivare. Att följa OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) är viktigt. OSA är en föreskrift som innebär att organisationer bör ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete inom ramarna för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Boka demo