Enligt Försäkringskassans årliga rapport kan vi se en ökad trend i långtidssjukskrivningar - mer exakt en ökning med 146% mellan år 2011-2016, där den främsta anledning är psykisk ohälsa. De organisationer som lider mest av långtidssjukskrivningsproblematiken är främst den offentliga sektorn. Men det går även att följa en röd tråd i olika branscher och organisationers storlek är också en faktor. 

Men vad innebär egentligen sjukskrivningar och ohälsa för en organisation?

Det har nämligen flera olika effekter, men det är ett faktum att det i slutändan bidrar till en ökad kostnad i organisationen. Om en person blir långtidssjukskriven kan det kosta organisationen från 1 till 4 miljoner. Ohälsa bidrar många gånger till en ökad personalomsättning, vilket i sin tur betyder en ökad kostnad i rekrytering och upplärning. Vi får inte heller glömma kostnaden som uppstår av att ett visst arbete inte blir gjort. Ohälsa på arbetsplatsen kan även få en effekt som omotiverad personal och anställda som snackar skit om organisationen. Vilket i sin tur kan innebär ett sämre resultat och påverka employer branding-arbetet negativt. Vem vill arbeta i en organisation som har ett ryckte av dålig arbetsmiljö och har medarbetare som inte trivs? Ett resultat som kan leda till att attraktiviteten körs i botten. Underskatta därför aldrig ”word of mouth”!


Varför är det så många organisationer som inte prioriterar personalhälsan?

Utifrån flera studier vet vi idag att proaktivt och främjande hälsoarbete bidrar till lägre kostnader än vad ohälsa skapar. Men trots detta har många organisationer svårt att prioritera denna frågan, vilket vi på Wellbefy har ställt oss frågande till flera gånger. Utifrån möten med organisationer har vi identifierat två faktorer.

Okunskap

Okunskap om vad ett främjande hälsoarbete innebär och dess effekter. Men främst okunskap i handling. Många organisationer vet inte hur de ska bedriva hälsoarbete internt och långsiktigt. Det vanligaste hälsoarbetet som görs är kortare punktinsatser, men vad får det för resultat? Personalhälsa är mer än ett tillfälligt arbete. 

Tidsbrist/bortprioritering

Tidsbrist är något som de flesta organisationerna tacklas med varje dag. Hälsoarbete blir därmed ofta bortprioriterat. Många organisationer prioriterar tyvärr endast resultat  som är snabba och kortsiktiga, vilket går stick i stäv med hälsofrämjande arbete. 

Låt ett hälsofrämjande arbete ta täten och vara toppen på er agenda. Det kommer öka de anställdas välbefinnande och organisationens ekonomiska resultat.