Under fyra års tid har institutionen för Strategisk Kommunikation vid Lunds Universitet genomfört en studie för att tillfullo förstå kommunikationens roll i den moderna organisationen. Datan från studien kommer från 11 olika svenska organisationer inom offentlig och privat sektor där både ledare, managers och medarbetare har varit en del av urvalet. I listan med organisationer finns bland annat IKEA of Sweden, PostNord, Helsingborgs Stad och Polismyndigheten. För oss på Wellbefy är de viktigaste insikterna från studien att förstå värdet i den interna kommunikationen och hur det blir viktigt för alla i organisationen att arbeta med den aktivt.

Starkare hälsa med god intern kommunikation 

Det är tydligt att kommunikation inte längre bara handlar om att förmedla något externt utan även om hur kommunikation förvaltas internt. Kommunikationsarbetet sker konstant i fikarummet, på mötet, i mejl, mellan medarbetare och vän utanför arbete. Det blir viktigt att ha tydliga ramar för vad organisationen arbetar med och hur vi vill att arbetet ska kommuniceras. För oss på Wellbefy blir detta en viktig insikt då det tydligt kan kopplas till hur stress motverkas. Forskning har visat att en känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, de tre dimensionerna i Känsla av SAMmanhang, är viktigt för medarbetarens välmående, något den interna kommunikationen kan bidra med. När den interna kommunikationen stärks och medarbetaren tydligare kan se hur organisationen arbetar och värkar kommer naturligt ett starkare KASAM-värde skapas och vi får medarbetare som mår bättre på arbetsplatsen.

Kommunikativ kompetens (vi är alla kommunikatörer)

I rapporten är det också tydligt att kommunikation inte längre är en kompetens nödvändig för endast kommunikatören utan likaså chefer och medarbetare. Det blir viktigt att fråga sig hur den typen av kompetens tillförs i arbetet utan att bidra till en ökad stress hos medarbetaren. Många gillar att vara specialiserade på en sak, det är lite så samhället är byggt vi byter tjänster med varandra - stödjer oss på varandras kompetens. Vi tror att nyckeln i det hela är att kommunikationsarbete ska kännas lättsamt och som en naturlig del av organisationskulturen där det största fokuset ligger på meningsskapande. Vi tänker oss en plats där medarbetaren aktivt kan få reflektera över hur arbetet känns och där feedback får flöda utan hinder mellan alla oavsett titel.

Kort om studien 

Genom att prata om organisationen som kommunikativ drar forskarna sju slutsatser om hur organisationer kan lära sig om hur kommunikation till en högre grad kan bidra till meningsbyggande för intressenter inom och utanför organisationen.

Forskarnas definition av begreppet.

Snabbt formulerat handlar det om

1) Skapa ett öppet kommunikationsklimat som skapar tillit.

2) Få en bredare förståelse för kommunikation.

3) tänka om i organisationens värdeskapande, mål och mätningsmetoder.

4) Se till att ledningens kommunikation finns i hela organisationen.

5) Reflektera över vad kommunikatörers uppdrag faktiskt är. 6)Hjälp chefer i deras roll som meningsskapare – skapa en modernare intern kommunikation. 7) Stötta medarbetaren och utbilda i hur kommunikation ska förmedlas och förstås.

Läs hela rapporten från Lunds Universitet och Sveriges Kommunikatörer.