Hur mår organisationen? Hur länge sen var det som en hälsokoll gjordes i din organisation? Business plan, budget, årsbokslut, ja strategiska styrdokument finns det många utav. Styrdokumenten visar hur organisationen mår eller planerar att må finansiellt. Tyvärr nämns sällan hur medarbetarna mår eller hur det strategiska arbetet för att stärka medarbetarnas välmående ser ut. Frågan är, finns det ens ett strategiskt hälsoarbete utan de här frågorna? Vi vet idag med största säkerhet att ett starkt humankapital stärker organisationen finansiellt. Att göra en People plan och ett hälsobokslut borde vara en självklarhet om det är en organisation som drivs av människor.

Vad är ett hälsobokslut?

Ett hälsobokslut kan skapas på olika vis. Syftet med ett hälsobokslut är att synliggöra nyckeltal över hur medarbetarna mår. Det skapar en överblick över organisationens välmående. Ett styrdokument för att skapa en hållbar organisation där medarbetare utvecklas och mår bra. Innehållet i ett hälsobokslut kan variera. Variationen beror på hur mycket en organisation arbetar, mäter, följer upp och är medveten.

Innehållet i ett klassiskt hälsobokslut, som idag även finns krav att organisationer ska ha med i sin årsredovisning, är redovisning av sjuktal. Vilket i sin tur inte säger så mycket om hälsa, utan visar snarare nivån av ohälsa. I ett komplett hälsobokslut är absolut sjuktal en del, men en liten sådan. Ett hälsobokslut bör istället forma och synliggöra hälsan i organisationen. Visa organisationens strategiska hälsoarbetet, vilket skulle kunna vara hälsopolicy och People plan. Det bör även visa friskfaktorer, det vill säga positiva hälsotal. Vilket innebär att fokusera på de vinster som uppstår med friska medarbetare.

Hur gör man ett bra hälsobokslut?

Hur mycket av er budget går till medarbetarnas välmående? Hur mycket av er budget går till att skapa en hållbar organisation med en stark organisatorisk hälsa? Låt hälsa bli en röd tråd i ert arbete. Låt hälsa ta plats. Det kommer göra er starka inifrån och ut. En välmående organisation är mer produktiva och generera fler nöjda kunder/klienter/brukare/patienter/elever etc.

Tips inför ert hälsobokslut:

- Börja i en skala som ni kan hantera och bygg sedan på eftersom.
-  Låt ert hälsobokslut bli en plattform i ert strategiska hälsoutvecklingsarbete
-  Se det som en långsiktig process.
-Integrera ert hälsobokslut i organisationen så att alla medarbetare känner sig delaktiga.

Följande delar utgör en bra grund i ert hälsobokslut:

Medarbetarnas upplevda välmående
Arbetsmiljö
KASAM
Frisknärvaro, sjukfrånvaro och rehabilitering
Strategiska hälsosatsningar
Hälsopolicy
Kundattityder
Medarbetarnas kompetens och utveckling
Upplevelse av chefskap/ledarskap
Upplevelse av organisationen struktur och kultur