I den skandinaviska organisationskulturen är vi ganska duktiga på att prata om våra anställda som medarbetare, detta är något som ledare borde värdesätta mer och lägga mer resurser på. För vad är det som skiljer en medarbetare från en anställd? Jo, medarbetaren är med, med och skapar organisationen och varumärket. På så vis blir det den interna kommunikationen som kommer att definiera organisationen. Låter det flummigt? Om vi tänker på vilka det är som pratar om organisationen med varandra och till andra så blir det rätt så självklart. Det är alla medarbetarna i mer eller mindre utsträckning.

Ledarskapet i en platt organisation

Detta är en ny plattare organisationsstruktur som saknar den tidigare mer hierarkiska strategin i kommunikationen. Här är hela organisationen med i skapandet av varumärket och organisationskulturen. Frågan att ställa sig är, hur förhåller man sig som ledare i denna organisation? Det blir lite av en paradox- att leda en organisation utan att egentligen leda. Svaret är att skapa och arbeta med tydliga visioner och missioner. Detta är något som är självklart för de flesta organisationer att utveckla, men det är inte så ofta som dessa faktiskt fyller en funktion i det dagliga arbetet.

Det blir lite av en paradox- att leda en organisation utan att egentligen leda

Funktionen för en vision och en mission i den moderna organisationen är att se dessa som värdegrunder och ett ramverk för hur alla i organisationen ska kommunicera och förstå organisationen. Med dessa två som enda regel blir den moderna organisationen mycket mer flytande och själva poängen i det hela är att skapa en lätt normativ kontroll utan att bli styrande. I den här organisationen får den nu kallade medarbetaren utrymme för större kreativitet och utveckling. Detta har setts vara positivt för medarbetaren som många gånger utvecklar en större anknytning till arbetsplatsen och känner större identifiering med organisationen. När en medarbetare har dessa känslor så ökar ofta chansen att hen pratar gott om arbetsplatsen och ett positivt rykte sprids.

Utmaningen - stärka medarbetares identitetsförankring till organisationen

En utmaning i denna organisation blir den starka identitetsförankringen en medarbetare kan känna, förutses känna för en arbetsplats. Många, framförallt unga, är väldigt medvetna om att välja en arbetsplats som känns självuppfyllande och som stärker deras identitet och egna värderingar. Det är därför viktigt att se till att de visioner som organisationen pratar om utåt faktiskt är visioner som eftersträvas och känns relevanta även på arbetsplatsen. Medarbetarna måste känna att visionen och missionen är relevanta och ligger nära vad organisationen står för. Många gånger kan de kännas överdrivna och långt bort från det dagliga arbetet för medarbetaren. Det är viktigt att vara i samförstånd med alla i organisationen om de visioner och missioner som byggs upp och se till att alla är införstådda i vad de innebär. Det är även viktigt att se skillnad på olika organisationer, beroende på hur kunskapsintensiv en organisation är så kan visions-arbetet se olika ut. Vissa vill inte alls vara med i dialogen i att utveckla nya visioner medan andra är ytterst intresserade av detta. Det kan i andra fall handla om att medarbetaren inte har tilltro i sig själv och tror på sin kompetens i att vara med och kommunicera och utveckla dessa koncept. Det gäller att hitta rätt strategier.

När vi har tydliga visioner och mål kommer medarbetarna må bättre. Det blir en större känsla av sammanhang (KASAM) och förståelse för det dagliga arbetet. Helt enkelt så lätt som vår vision här på Wellbefy - när alla mår bra mår organisationen bra.

Fem snabba tips på hur du som ledare kan börja arbeta med mission och vision mer effektivt:
  • Ha en pågående öppen dialog för hur medarbetaren förstår organisationens vision och mission kopplat till sina dagliga arbetsuppgifter.
  • Ha workshops och diskutera hur medarbetare förstår värdegrunderna och sätt upp gemensamma mål för hur ni når dem.
  • Uppmuntra till egen tolkning av vision och mission för att höja engagemang och kreativitet.
  • Be om råd och inkludera medarbetare i att ta fram nya organisationsmål.
  • Se till att visionen och missionen är kopplade till den faktiska organisationen, och undvik att framstå som oäkta - vi vill inte attrahera nya medarbetare som blir besvikna.