De senaste studierna inom organisatorisk hälsa säger alla detsamma: organisatorisk framgång är direkt länkat till hur välmåendet upplevs bland medarbetarna på arbetsplatsen. Välmående kan tyvärr många gånger upplevas som svårdefinierat då det är ett mjukt värde. Vi gräver djupare i begreppet. Vad menas egentligen med välmående och hur kan HR och ledare aktivt börja arbeta med hälsan på arbetsplatsen?En ny studie inom organisatorisk hälsa från Harvard lyfter nio viktiga nyckeltal att arbeta med. Kontroll, stöd, respekt och tillit för att nämna några av dem. I denna artikel har vi valt att fokusera på kontroll och stöd kopplat till välmående.

Kontroll och stöd påverkar företagets framgång

Studien från Harvard menar att upplevd kontroll och stöd direkt kommer att påverka framgången i företaget. Hur stor kontroll vi känner i och över vårt arbete, och vilket stöd vi får från våra kollegor och ledare är två avgörande indikatorer för organisatorisk hälsa. Framförallt, tror vi, då kontroll och stöd har setts vara länkat direkt till stressnivån bland medarbetare. Så, hur kan vi mäta och förstå dessa två viktiga indikatorer?

Organisatorisk framgång är direkt länkat till hur välmåendet upplevs bland medarbetarna på arbetsplatsen

En av de mest kända modellerna för att identifiera och skapa en balanserad stressnivå i en organisation är Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell. Modellen visar på kopplingen mellan individen och hens omgivning och hur det kommer påverka välmåendet. Helt enkelt hur vi bemöter potentiella krav som ställs på oss. För att möta de krav som ställs på oss behöver vi två saker. Kontroll och stöd. Kontroll, i vårt dagliga arbete och våra arbetsuppgifter, men också över vår generella tillvaro. Stöd, i arbetsprocessen och mentalt och socialt från våra kollegor och ledare.

Genom att ställa frågor baserade på krav-kontroll-stödmodellen kan vi dels mäta stressnivån, men också hur olika individer kommer att hantera de krav som ställs på dem. Modellen visar på ett starkt samband mellan höga krav, låg känsla av kontroll och stöd med negativ stress. En individ med låg känsla av kontroll och stöd kommer alltså oftare att uppleva en högre negativ stress än en person som har en högre känsla av kontroll och stöd. 

Tre tips på hur HR och ledare kan arbeta aktivt med kontroll och stöd

1) Använd er av frågorna i krav-kontroll-stödmodellen. Få reda på hur väl medarbetarna känner att de har kontroll och får stöd på arbetsplatsen. Kan vara bra att ställa frågorna både genom medarbetarenkäter, men också i individuella utvecklingssamtal.

2) Se till att det finns en ram för hur ni arbetar med socialt support. Skapa tillsammans värdegrunder för hur ni ska supporta varandra vid kriser, likaväl organisatoriska som privata. Det är även viktigt att du som ledare är närvarande och hjälper till att prioritera rätt.

3) Se till att ha en dialog kring hur kraven på arbetsplatsen uppfattas. Många gånger kan medarbetarna känna onödigt höga krav. Exempelvis att det finns en obefogad prestationsångest, eller att ledarens ord har upplevt som mer hårda än vad de faktiskt var menade att vara.