Utifrån studier som genomförts på organisationers hälsoarbete, fokuseras det oftast på vad som orsakar sjukdom och sjukskrivning – ett patogent perspektiv. Ett exempel utifrån det patogena perspektivet är exempelvis att det hade varit en stor framgång om sjukfrånvaron minskade drastiskt genom införandet av ökat antal karensdagar, men det hade inte ökat hälsan. Enligt forskning är det bättre att tänka omvänt, alltså vilka faktorer borde vi arbeta med för att behålla och förbättra personalhälsan. Så istället för att identifiera eller motarbeta sjukfrånvaro, identifiera och arbeta för frisknärvaro.

Reaktivt hälsoarbete  

Ett reaktivt hälsoarbete innebär att bota när skadan redan är skedd. Sett till ett organisationsperspektiv är de satsningar som görs när en anställd har blivit sjukskriven.   

Preventivt hälsoarbete

Ett preventivt hälsoarbete innefattar ett arbete som fokuserar på att förebygga ohälsa. Friskvårdsbidrag är ett exempel på preventivt hälsoarbete. Vi vet att fysisk aktivitet leder till minskad ohälsa och många organisationer erbjuder förmånen friskvårdsbidrag för att minska ohälsan bland sin personal. Samtidigt vet inte många organisationer vilken effekt det får, använder personalen friskvårdsbidraget? Det är mycket möjligt att personalen tar ut dessa pengar, men frågan är då - används det i praktiken? Går de t.ex. regelbundet till ett gym?

Promoverande hälsoarbete

Promoverande hälsoarbete riktar sig till ett arbetssätt som främjar hälsa. Du förebygger inte endast ohälsa utan aktivt förbättra en persons hälsa. Ett exempel på promoverande hälsoarbete skulle kunna vara ledarskapsutbildning i hälsokunskap. 

För att skapa en hållbar organisation med personalhälsan i fokus tror vi på ett hälsoarbete som kombinerar det preventiva och promoverande arbetet. Det är grunden för en hälsosam arbetsmiljö!