KASAM har blivit en välanvänd metod för att undersöka vilka de väsentligaste förutsättningarna är för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan. KASAM betyder Känsla Av SAMmanhang. KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro, personalhälsa och att stärka arbetsmiljön. En ledarskapsteknik för att leda så att människor vill, kan och orkar bidra, både i vardagens rutiner och i förändringsarbete.

Vi har sammanställt en rapport med 2400 respondenter med resultat från vårt KASAM webb-test

Vi har gjort en studie på över 2400 svenskar om hur de själva uppskattar att de mår. Fokus är på deras psykiska hälsa och deras känsla av sammanhang med omvärlden. Undersökning har tagits fram av två analytiker på Wellbefy, på uppdrag av styrelsen i bolaget. Syftet är att analysera och försöka ge en bild av hur svenskar mår enligt KASAM metodiken baserad på svar som man har fått in.

Sandra, CEO och grundare, kommenterar hela studien:

 Detta var lite överraskande för oss att så många var positiva till sin omvärld och sin egen bild. Det går lite emot den känsla många kan uppleva från medie-bilden och andra stories. Men resultaten visar tydligt att av de svarande är den positiva och tillitsstarka delen mycket tydligare

KASAM, på engelska "Sense of Coherence", SOC, är en metod från den salutogena teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Enligt metoden kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Detta innebär att människor kan anses ha god hälsa trots att de är exempelvis fysiskt sjuka. Metoden har alltså fokus på psykosociala parametrar snarare än på fysiska.