Våra KASAM-tester har nu gjorts av över 5000 personer. KASAM-metoden blir allt mer uppmärksammad och erkänd i organisatoriskt hälsoarbete. Inte bara via Wellbefy och Wellbeings Network, där vi för ett tag sen höll en workshop i hur metoden kan användas i en organisations förändringsarbete, men också av hälsostrateger så som Ann-Sofie Forsmark. Det är kul att se att modellen har kommit att bli så uppmärksammad och att det är så många som ser nyttan i att applicera den, men vad är det som har gjort den här metoden så populär? Vi förklarar begreppet för den som vill få bättre koll. Ger er vårt svar på frågan samt våra bästa tips för hur KASAM kan användas i ledarskapet. 

Känsla Av SAMmanhang i kort

KASAM är en förkortning för Känsla Av SAMmanhang och är en teori som fokuserar på vad som faktiskt skapar en god hälsa, helt enkelt vad som är grunden till välmående. Det var en professor i medicinsk sociologi, Aron Antonovsky, som kom på teorin när han gjorde en studie på personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som trots detta upplevde att de hade en väldigt god hälsa. Hur kom det sig? Vad är faktiskt grunden i en god hälsa?

Antonovsky menade på att när vi känner att vår tillvaro är begriplig, hanterbar och meningsfull så kommer vi ofta uppleva ett större välmående. Meningsfullhet, beskrivet som något som upplevs när de utmaningar som människor stöter på är värda att engagera sig i. Begriplighet, som i att det som händer inom och utanför individen är begripligt, strukturerat och går att förutse. De flesta människorna mår bäst av regelbundenhet i vardagen. Hanterbarhet, som i att ha rätt resurser tillgängliga vid motgångar som förenklar hanteringen av händelsen.

Om vi istället fokuserar på det hälsofrämjande så kan vi motverka att ohälsan uppstår från första början

Varför är KASAM-metoden så populär?

Personalhälsan blir allt viktigare och det moderna ledarskapet handlar om att leda så att människor vill, kan och orkar bidra. Samtidigt inser fler och fler medarbetare, HR och ledare att vi inte längre kan arbeta reaktivt med hälsa. Sjukskrivningssiffrorna ökar och är kostsamma för både organisationen och medarbetaren. Om vi istället fokuserar på det hälsofrämjande så kan vi motverka att ohälsan uppstår från första början.

Det som är så bra med KASAM-metoden är att den utgår ifrån det som gynnar hälsan snarare än att bota ohälsa. Vi är idag till en allt större utsträckning medvetna om mental och psykisk hälsa. Vill lära oss att förstå vad som är grunden till negativ stress och nedstämdhet och hur vi kan motverka det. KASAM som test och metod hjälper medarbetaren och organisationen att reflektera och ställa de rätta frågorna för att förstå vad som faktiskt är grunden till välmående och på så sätt bli starkare tillsammans i förändringar och utmaningar på individ- och organisationsnivå.

Så kommer ni igång med KASAM

  1. Aktivt arbete med organisationskulturen genom olika interna kommunikationsinsatser. När den interna kommunikationen stärks och medarbetaren tydligare kan se hur organisationen arbetar och värkar kommer naturligt ett starkare KASAM-värde skapas.
  2. Se till att ha återkommande individuella samtal, och se till att vara närvarande och verkligen lyssna och följa upp.
  3. Se till att vid rekrytering ha förväntningar som stämmer överens.
  4. Se till att utbildningar, återkoppling och feedback är en naturlig del av team- och organisationsarbetet.
  5. Se till att skapa tid för reflektion på arbetsplatsen, ett bra sätt är medarbetarundersökningar där frågor om medarbetarens upplevelse av sin tillvaro ställs.
  6. Se till att samtala i grupp om dessa typer av frågor. Bjuda in till dialog kring ämnet under era årliga kick-offer och medarbetarsamtal.
  7. Se till att skapa trygghet genom att vara transparent och öppen som ledare, våga visa dig sårbar så att dina medarbetare kan göra detsamma.
KASAM och Wellbefy

Wellbefy är ett digitalt smart pulsmätningsverktyg för organisationer som har förstått att välmående är nyckeln till att skapa en stark och framgångsrik organisation. Frågorna utgår bland annat från KASAM, men också Krav-Kontroll-Stöd-modellen. Vid låga värden ger vi alltid snabba insikter och åtgädsförslag så att HR och Ledare kan se till att arbeta hälsofrämjande till 100%.