Att medarbetare som mår bra presterar bättre är ingen nyhet. Tyvärr är det många gånger mycket ord och lite verkstad. Under Almedalsveckan kunde vi se att det fanns gott med lösningar, men få exempel på när dessa faktiskt implementerats i verkligheten. Något som speglas i de flesta organisationer idag. Vi ställde oss frågan, varför dessa idéer så sällan blir verklighet?

Stort samband mellan välmående index och organisationens lönsamhet

Mårten Westberg, Beteendevetaranalytiker var en av dem som vi träffade under Almedalsveckan. Han ser ett tydligt samband mellan högt välmående index och organisationens lönsamhet. Under flera års tid har han analyserat medarbetarundersökningar i organisationer och sedan investerat efter hur högt välmåendet är i organisationen. De bolag med ett högre hälsoindex steg alltid i värde över tiden. Samtidigt på ett seminarium togs det upp att fyra av tio har en dålig balans mellan arbete och fritid. Vilket skapar sämre engagemang och produktivitet. Det skapar även en försämrad attraktionskraft till organisationen vilket är extra problematiskt i tider där kompetensförsörjningen är utmanande.

...ett tydligt samband mellan högt välmående index och organisationens lönsamhet

Med hårda bevis som de här känns det konstigt att inte fler vågar satsa mer på medarbetarens hälsa och välmående. Vad är det om hindrar? Många gånger handlar det om brist på resurser. Att kostnaden för reaktivt hälsoarbete har kommit att bli så stor så att hälsofrämjande insatser inte finns på kartan. Men samtidigt, behöver det vara så komplicerat? Många insatser kräver inte så mycket resurser alls. Bara ett ändrat tankesätt i ledarskapet.

Vad innebär det för ledarskapet ?

Först av allt är det viktigt att koppla samman betydelsen av det medarbetaren gör med företagets vision och arbeta med det dagligen. Samtidigt blir det viktigt att ta hänsyn till att alla medarbetare fungerar olika och tar till sig det på olika sätt. En lärande organisation blir en väsentlig del i detta arbete. Att organisationen och ledarna skapar förutsättningar för att medarbetaren kan och har möjlighet att växa. Arbeta för en inkluderande kultur. Vilket innebär att medarbetaren uppmuntras, har möjlighet till delaktighet, får beröm och blir sedd. Det kan enkelt stärkas genom kontinuerliga dialoger och feedback. Delaktighet ökar vid en kultur som värdesätter empowerment.

Fyra snabba - så ökas välmåendet och engagemanget

1) Möjlighet till god återhämtning. Variation i vad, mängd, tid, paus och gemenskap i arbetet och i arbetsuppgifterna.

2) Sätt medarbetarna i centrum. Värdera de mjuka värdena som meningsfullhet, glädje och dialog.

3) Skapa förutsättningar för medarbetarskap. Ett högt medarbetarskap ökar kundnöjdheten.

4) Arbeta för ökad motivation. Motivation drivs av flera saker. Bland annat är det av stor vikt att kompetens hos medarbetaren tas till vara. Rätt person på rätt plats ökar stimulans och utmaningar, vilket stärker medarbetarens upplevelse över att de hen gör har betydelse. I sin tur stärker det upplevd meningsfullhet. Detta är tätt kopplat till organisationen och kulturen. Vad är det som premieras? Finns förutsättningarna?

Börja att mäta välmåendet idag, testa vårt verktyg!

Vårt verktyg Health Analytics ger realtidsanalyser som utgår från frågor byggda på dels Krav-Kontroll och Stödmodellen och KASAM-modellen. Med ett holistiskt synsätt kan likaväl fysiskt som psykosocialt välmående lyftas.