Vi vet att ett starkt medarbetarskap är nyckeln till organisatorisk framgång. Vi vet att svenska organisationer är ganska bra på medarbetarskap. Vi vet även att de kan bli mycket bättre. Idag resulterar lågt medarbetarskap i cirka 20 procent produktbortfall för organisationen. Med andra ord finns det ekonomiska vinster i att stärka medarbetarskapet ytterligare.

Medarbetarskap handlar om medarbetarnas inställning till arbetsuppgifter, arbetsgivare och kollegor. Ett starkt medarbetarskap bygger på ett bra självledarskap och “work-life-balance”. En central del i arbetet för ett gott medarbetarskap är att se ledarskap och medarbetarskap i relation till varandra. Det är viktigt att inte polarisera begreppen utan låta dem stödja varandra, eftersom föreningen av dessa är nödvändig om organisationen ska bli framgångsrik.

Ett starkt medarbetarskap bygger på ett bra självledarskap och “work-life-balance

Att se medarbetarskap som en relation visar på att det finns en tydlig koppling till etik. Hur vi förhåller oss till varandra i en gemenskap. Etiken inkluderar regler om hur vi bör agera för att uppnå ett gott syfte. Tyvärr så uppstår det ofta skillnader i hur det är och hur det bör vara i olika sammanhang. I dessa sammanhang är det bra att erkänna skillnaderna och bearbeta dem genom dialoger. Ett exempel på detta är en organisation som talar om vikten av gemenskap och samarbete. Om chefens kontorsdörr alltid är stängd, och vissa medarbetare går och äter lunch tillsammans utan att bjuda med alla samtidigt som vikten av dessa två faktorer lyfts blir det problem. Att leva som man lär blir därför otroligt viktigt för att minska skillnader mellan verklighet och prat.

Organisationen och ledarna skapar förutsättningarna för ett starkt medarbetarskap

Det är viktigt att komma ihåg att organisation och ledarna är en viktig del i det hela, eftersom organisationen och ledarna skapar förutsättningar för ett starkt medarbetarskap. Organisationen utifrån den inbyggda kulturen och strukturen som finns. För att göra det mer konkret: Hur ser beslutfattandet ut? Hur mycket möjligheter finns det för medarbetarna att påverka de besluts som tas, beslut som oftast även påverkar deras eget arbete?

Sett till ledarskap så finns det studier på hur framförallt yngre väljer arbete efter organisationers ledare. Vilket säger mycket om ledarskapets betydelse. Det är tydligt att ledarskap som prioriterar dialog, delaktighet och relationer är det attraktiva som lockar nya medarbetare. En ledare som främjar ett gott medarbetarskap. Det måste finnas en viss transparens i arbetet så att medarbetaren känner delaktighet och att hen kan påverka. En ledare måste skapa en miljö där relationer mellan medarbetare är i fokus och där alla känner sig inkluderade. I en sådan miljö kommer kunskap och utveckling att frodas och i längden bidra till ett bättre resultat.