Stegtävling, inspirerande hälsoföreläsning, medarbetarundersökning och friskvårdsbidrag är fyra exempel på vanliga satsningar som ingår i organisationers hälsoarbete. Men vad får det för effekt? Framförallt- vad får det för effekt långsiktigt? 

"Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande…” det är Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa som lyfter fram tre väsentliga dimensioner. Dimensionerna samspelar med varandra och på lång sikt bör de balanseras för att individen ska bibehålla en god hälsa. Flera av de hälsosatsningar som organisationer gör är tillfälliga punktinsatser som oftast fokuserar på en av hälsodimensionerna. Men för att vara en organisation ska skapa ett framgångsrikt hälsoarbete är det väsentligt att genomföra en strategisk satsning som involverar samtliga tre dimensioner. Med andra ord är det viktigt med ett heltäckande hälsoarbete med utgångspunkt från ett brett hälsoperspektiv, det är ett tecken på en hållbar och långsiktig strategi. Kom ihåg- hälsa är mer än fysisk träning! 

Nedan kommer en snabb genomgång av de tre hälsodimensionerna: 
  • Fysisk hälsa kan vara faktorer som rörelse, rökning, matvanor och ergonomi. 
  • Psykisk hälsa kan påverkas av trivsel, glädje, förståelse, motivation mm. 
  • Social hälsa är faktorer som gruppklimat i arbetet/privatlivet, känslan av samhörighet, att kunna ge och få stöd av andra mm.
Hälsa är mer en fysisk träning


Motiomera
, vilket var vårt (Wellbefy) tidigare varumärke, har under en längre tid arbetat med att inspirera individer till ökad fysisk aktivitet samt hjälpt organisationer att arbeta hälsofrämjande med fokus på fysisk hälsa. Men som vi säger ovan; ”hälsa är mer än fysisk träning”, vilket vi nu har tagit avstamp i. Vi vill hjälpa organisationer att arbeta långsiktigt med hälsa. Utifrån de har vi valt att arbeta med hälsa utifrån fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv, genom att skapa ett smart verktyg för organisationer att arbeta hälsofrämjande på riktigt.

Vi tror att en hållbar organisation föds genom välmående medarbetare. Vår vision är att stärka människors hälsa och skapa fler hållbara organisationer genom att öka frisknärvaron. Medarbetarna är den viktigaste resursen i en organisation, samtidigt som hälsa är den viktigaste resursen en medarbetare har. För att uppnå det har vi valt att utgå från ett brett perspektiv på hälsa samt arbeta heltäckande för att ge rätt verktyg utifrån den enskilda organisationens behov. Hälsa är inget tillfälligt utan något som är långsiktigt och som ska bestå!