Elevhälsa + Wellbefy?

Det finns ett stort intresse kring vårt online-test som mäter välmående. Allt från elever på högstadiet till studenter på universitet använder sig av testet. Dels i utbildningssyfte men även för att göra en hälsocheck. Vi på Wellbefy arbetar vanligtvis för ett mer välmående arbetsliv, och vi vill nu se om det finns intresse för samarbete från skolor. Online-testet och vårt verktyg utgår bland annat från KASAM-metoden, upplevd Känsla Av Sammanhang i ens tillvaro. Frågorna bygger på hur en hanterar, begriper och finner mening i vardagen. Det kan i sin tur ge en hänvisning för hur väl en människa kan hantera olika typer av stress och påfrestningar i livet.


Hälsocheckar på en

kontinuerlig basis

Vi tror att hälsotester borde implementeras på en mer kontinuerlig basis. På samma sätt som arbetsplatser har börjat använda sig av återkommande hälsocheckar skulle skolor kunna ha ett liknande upplägg. Ohälsan ökar och det behövs nya mer effektiva åtgärder för att göra något åt situationen. Med kontinuerliga mätningar får ni en helt annan överblick, samtidigt blir det ett sätt för eleverna att själva börja att aktivt reflektera över sin tillvaro. Med en app blir det roligare och eleverna kan göra det när de vill. Att lära sig att reflektera och rannsaka sig själv för att klara av påfrestningar idag och i framtiden är en lärdom för livet. Är du intresserad? Anmäl intresse nedan!

KASAM - Känsla Av SAMmanhang

Aaron Antonovsky grundade KASAM och var professor i medicinsk sociologi. I en studie undersökte han personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som ändå upplevde sig ha god hälsa. Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserade på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som skapar hälsa. Enligt Antonovsky var det viktigt att identifiera de faktorer som gynnade och främjade hälsa snarare än att se till de faktorer som enbart fokuserar på att bota sjukdom. Han menade på att människans tillvaro måste vara: begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dessa tre begrepp som ligger till grund i begreppet KASAM. Vilket han använde sig av i studien när han ville förstå vad som skapar psykiskt välmående.

KASAM-test privatliv

Ta reda på din upplevda Känsla Av SAMmanhang och få en större förståelse för ditt välmående!

Anmäl intresse för att vara med