Revolutionera ditt

organisatoriska hälsoarbete

Välmående medarbetare

skapar en hållbar organisation


Hur mår ditt team?


Öka medarbetarnas

engagemang med upp till 72%

Ja det går, med hjälp av rätt hälsofrämjande insatser. Organisatorisk hälsa kan upplevas komplext. Vi på Wellbefy gör det komplexa tydligt och enkelt för er att förstå. Vi har tagit fram ett smart hälsoverktyg som ger unika mätsiffror för hur er organisation utvecklas i realtid.

Vad är organisatorisk hälsa?

Vår definition av organisatorisk hälsa är samma definition som WHO (World Health Organization) har på hälsa: individens upplevda fysiska, psykiska och sociala hälsa. Ett aktivt arbete med de här tre dimensionerna är enligt oss det bästa för att skapa en stark organisation. Frågar om hur medarbetarna upplever sin fysiska, psykiska och sociala hälsa på arbetsplatsen blir ett sätt att på djupet förstå engagemang och tillväxt.

Det här är Wellbefy

Ett smart hälsoverktyg för hela organisationen

Unikt verktyg som ger konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er och framtagning av detaljinformation så kan vi ge er konkreta åtgärdsförslag på hur ni kan förbättra medarbetarnas välmående. Några av våra KPI:er som vi mäter.


- Engagemang

- Medarbetarskap/Ledarskap

- Kultur

- Meningsfullhet

- Negativ stress

- Personlig utveckling

Experter på KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen

Vårt verktyg bygger bland annat på den vetenskapliga modellen Känsla Av SAMmanhang, förkortat KASAM. När vi förstår meningen med, kan hantera och begripa vår tillvaro på arbetsplatsen så mår vi bättre. Detta i sin tur leder ofta till ökat engagemang, närvaro och kreativitet.

Hur är dina medarbetares upplevda KASAM?

Testa vårt verktyg och få en kartläggning över er organisations KASAM-värde.

Boka demo