KASAM

Känsla Av SAMmanhang för ökad psykosocial arbetsmiljö.

En bra hjälp för att koppla samman hälsa med ledarskap och HR i organisationer. 

Svenskens Känsla Av Sammanhang

Vi har gjort en studie på över 2400 svenskar om hur de själva uppskattar att de mår. Fokus är på deras psykiska hälsa och deras känsla av sammanhang med omvärlden.

Vid analysen av finns en del trender, men här har vi valt att fokusera på två delar, och har inte analyserat alla svar ur alla vinklar. Dessa är:

1) Den egna känslan av meningsfullhet, både när man tittar på sitt liv bakåt och när man tittar på framtiden.

2) Förtroendet för medmänniskor och tillit till andra.

Människor har starkt hopp om framtiden

Något som är tydligt är att absoluta majoriteten av de tillfrågade är hoppfulla för framtiden. Det är mer än 75% av de tillfrågade som svarar positivt på frågan “Hittills har ditt liv: genomgående haft mening”. Man är dessutom mer positiv om framtiden, mer än hur man har upplevt sin meningsfullaktighet hittills - hela 83% är positiva på frågan om “de flesta saker som du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: helt fascinerande”.


Ladda ned den fulla

rapporten med mer information

om syfte och metod.

Vi tycker det är härligt att leva...

… men känner inte alltid mening i vardagen

På frågan “När du tänker på ditt liv, händer det ofta att du känner:” gav bland de högst utslagen åt det positiva hållet: “Härligt att leva”, där hela 48% är mycket positiva, och totalt 71% positiva.

“Det är väldigt viktigt med ett högt positivt värde kring sitt egna liv och hur det upplevs. Detta är en viktig indikator för psyko-sociala måendet hos tillfrågade, men måste ställas mot hur man ser på sin vardag och om man drivs i den.”

- Sandra Jönsson, hälsodataexpert och CEO på Wellbefy

I motsägelse till detta så kan man också se att frågor som “Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?” har ett medelvärde som är relativt neutralt, där 40% lägger sig i mitten på skalan, och 40% i den övre tredjedelen. Många svarar att de endast ibland känner mening i vardagen, även om det fortfarande är åt det positiva hållet.

Vår känsla av sammanhang med andra

Hur trygga och vilket sammanhang känner vi med varandra? Detta var fokus på del två av denna analys.

Vi litar på varandra...

“När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla av att det kommer:” är 71% positiva till att det blir gjort och hela 19% är säkra det kommer bli gjort bra.

Och frågan “Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med?” har det starkaste utslaget åt det mest positiva hållet av alla, där hela 42% är helt säkra på att de även i framtiden kommer ha personer att räkna med, och 82% svarar något av de positiva alternativen.

Vi känner oss rättvist behandlade

På frågan “Känner du dig orättvist behandlad?” svarar 46% “sällan” eller “mycket sällan / aldrig”, och endast 14% svarar att de ofta eller mycket ofta känner sig orättvis behandlade.

VI har blivit

överraskade av andra

“Har det hänt att du blivit överraskad av beteendet hos personer som du trodde att du kände väl?” svarade 50% med medelvärden, att det har hänt ibland.

Känsla Av SAMmanhang

KASAM har blivit en välanvänd metod för att undersöka vilka de väsentligaste förutsättningarna är för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan. KASAM betyder Känsla Av SAMmanhang. KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro, personalhälsa och att stärka arbetsmiljön. En ledarskapsteknik för att leda så att människor vill, kan och orkar bidra, både i vardagens rutiner och i förändringsarbete.

KASAM OCH WELLBEFY

Våra medarbetar-undersökningar grundar sig bland annat på KASAM som metod. Det blir en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och engagemang. Medarbetare svarar på frågor kopplade till de tre grundpelarna som KASAM är uppbyggt av. Begriplighet, medvetenhet och hanterbarhet. Svaren kan sedan läsas av med andra viktiga insikter om bland annat eNPS i vårt verktyg Health Analytics. När medarbetare mår bra så mår organisationen bra

Hur är din hälsostatus?

Testa vår personliga hälsocheck som är skapad utifrån KASAM.

Ett test som ger dig förståelse om din situation och roll.

Kontakta oss