Krav-Kontroll-Stöd-Modellen

Krav-Kontroll-Stöd modellen
i arbetsmiljöarbete

Läs mer om Krav-Kontroll-Stöd-modellen och hur den kan appliceras i arbetsmiljöarbetet. Prova gärna vårt arbetsliv-test baserat på modellen!
Wellbefy mock-up

Krav-Kontroll-Stöd-modellen i praktiken

Som ledare finns det många fördelar att arbeta utifrån Krav-Kontroll-Stödmodellen för att skapa en god stressnivå hos medarbetarna. Likväl som ledaren behöver ge förutsättningar till alla medarbetare att skapa god hälsa behöver organisationen också det. Kultur och struktur är två avgörande delar som påverkar medarbetarnas välmående och ledarskapet i en organisation. Med vårt pulsmätningsverktyg, dagens medarbetarundersökning så får ni koll på upplevelsen av bland annat kultur och struktur bland era medarbetare.

Läs mer
Nöjda kunder

Vi använder Krav-kontroll-stöd-modellen
i vårt frågebatteri! 

Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill
"Wellbefy har varit ett bra stöd för Northmill som haft en otroligt snabb tillväxt.. Genom att ta pulsen på organisationen med Wellbefy kvartalsvis så har vi kunnat identifiera ett flertal negativa trender som vi snabbt har kunnat följa upp och ta actions på."
Wellbefy guide

Krav-Kontroll-Stöd

Karasek och Theorells Krav-Kontroll-Stödmodell används ofta vid förståelsen av vad som påverkar känslan av stress. Modellen går i linje med modern stressteori, där stress betraktas som en process, styrd av samspelet mellan individen och hens omgivning. Den beskriver de yttre krav man har i förhållande till den kontroll över situationen man upplever och det stöd man får. När en obalans upp­står mellan upplevda krav och upplevd förmåga/resurser att möta dessa samt där stödet är lågt är sannolikheten stor att en stressreaktion utlöses hos individen.

Krav

Att krav finns är inget konstigt. Krav eller hellre benämnt förväntningar finns på medarbetaren utifrån sin anställning och roll. Enligt Karasek och Theorell kan krav exempelvis vara produktivitetskrav och deadlines. Ju mer medarbetaren själv kan vara med och påverkar de krav som ställs på än desto bättre. Då chansen för att kunna hantera kraven blir större. Självledarskap och empowerment är fördelaktigt att arbeta för inom en organisation. Vissa medarbetare har även en tendens att ha höga krav på sig själva. Vilket också blir viktigt för ledare och HR att kunna hantera och stötta.

Kontroll

Låg kontroll över exempelvis en arbetssituation ökar stressnivåerna. Kortvarig stress är inte farligt och är snarare bra för en tillfällig prestation. Stress som varar under en längre tid kan negativt påverka medarbetarens psykiskt. Genom ökad delaktighet och empowerment får medarbetaren lättare kontroll över sitt arbete. I stora organisationer där varje enskild medarbetare endast är en lite del av en större process är transparens och kommunikation två viktiga delar för att öka medarbetarens förståelsen. Förutom att det ökar känsla av kontroll stärker det även engagemang.
Modell -Krav-kontroll-stöd infographic

Stöd

Socialt stöd från kollegor och ledare är otroligt viktigt vid hanteringen av stress. Att konstant undvika att krav och kontroll är i balans är en utmaning. Det blir därmed viktigt att känslan av ständigt stöd upplevs som starkt och närvarande. För att medarbetaren ska känna sig trygg över att våga prata och be om stöd är tillit a och o. En tillitsbaserad kultur som sprider sig ner till ledarskapet och alla relationer är värdefullt. Som ledare är det även viktigt att prioritera dialog och skapa arena för dialog med medarbetarna men även mellan medarbetarna. Bygg en god relation mellan medarbetare och ledare och inom hela teamet.

Starkt välmående =
känsla av kontroll och stöd

Skillnader mellan individer när det gäller att hantera stressorer i arbetsmiljön kan relateras till deras copingförmåga. Copingförmågan kan ses som en personlig resurs (kognitiva och instrumentella strategier) i samspel med sociala och organisatoriska strukturer. En vetenskaplig modell som är vanlig inom psykologin för att förstå stress är Krav-Kontroll-Stödmodellen. En modell som är bra att implementera i ledarskapet och använda i arbete för att stärka arbetsmiljön.

Krav-Kontroll-Stöd-Modellen  
Ett sätt att identifiera den organisatoriska hälsan

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
"Att följa upp insatser som ni gör är otroligt viktigt. Att förstå att investeringen som ni gjort gav den effekt som ni önskade"
Sandra Jönsson - Grundare & Expert på organisatorisk hälsa
Wellbefy tipsar

3 steg för en bättre organisatorisk hälsa! 

När det kommer till personalhälsa är det otroligt viktigt att ha ett brett perspektiv. Att inte endast se till den psykiska hälsan, utan även den fysiska och sociala. Utöver det är det viktigt att se till varje individs enskilda behov. Alla är olika och det är en vinst i sig att utgå ifrån det. Det som stressar den ena kanske inte stressar den andra. Här blir det viktigt att hitta till en bra dialog och tillit för att stärka och förstå medarbetares olika välmående. Vilket görs bäst genom ett strategiskt och aktivt arbete med kultur, struktur och ledarskap.

1) Bli medveten

Redan idag skapar sig organisationer överblick om hur arbetsmiljön är genom ett test eller frågor. De flesta gör årliga medarbetarundersökningar. Men det räcker inte i detta fallet. Kontinuerliga överblick krävs om organisationer ska kunna arbeta hälsofrämjande och proaktivt med arbetsmiljön. Lika så inte endast mäta eNPS/NMI utan även medarbetarnas upplevda välmående och hälsa på arbetsplatsen. 

2) Gör förändring

Göra rätt insats på rätt plats och vid rätt tillfälle är en styrka. Genom att följa upp hela organisationens och teamens hälsostatus kontinuerligt hjälper det er att göra rätt insats utifrån teamens behov. Olika avdelningar kan ha olika styrkor och utmaning. Förändringen hjälper er att stärka er arbetsmiljö.

3) Följ upp

Att följa upp insatser som ni gör är otroligt viktigt. Att förstå att investeringen som ni gjort gav den effekt som ni önskade. Exempelvis ökade ni den psykiska hälsan, sänkte ni stressnivån eller har ni ökat era frisknärvaro?   
Wellbefy tipsar

Skapa en hälsosam arbetsmiljö

En hälsosam arbetsmiljö är en definitionsfråga och det är viktigt att utgå ifrån alla medarbetare. Något som kan låta tungt och omöjligt. Men börjar ni undersöka det och bjuda in till dialog så kommer ni snabbt se att det inte är så komplext. Arbetsmiljön kan delas in i tre delar, fysisk, psykisk och social. Dessa tre är bra riktlinjer att förhålla sig till. Alla dessa delar påverkar även individens stressnivå på olika vis.

Fysisk arbetsmiljö

Allt som innefattar den fysiska hälsan hos individen. Så som ergonomi, luft, ljud och ljus. Men även uppmuntran till motion, som olika friskvårdssatsningar och friskvårdsbidrag. Walk and talk möten och val av mat/fika som bjuds på.

Psykisk arbetsmiljö

Det som innefattar den psykiska hälsan är nära kopplat till den sociala, då de många gånger hänger ihop. Exempel på detta är KASAM (en modell som innerfattar meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet), arbetsbelastning, kontroll och krav.

Social arbetsmiljö

Allt som innefattar den sociala hälsan är kopplad till relationer och sociala möten. Hur ledarskap påverkar personalen och hur relationerna med kollegorna är. Hur bemötandet upplevs och vilken typ av återkoppling och support som individen får.

Författare till sidan

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson är Wellbefys grundare och har en omfattande utbildning inom Health Management från bland annat Lunds Universitet. Hon har en examen i, för att nämna några ämnen, personalhälsa och personalekonomi, svåra samtal, organisation och ledarskap, organisationskultur och lärande ledarskap. Hon håller även utbildningar i organisatoriskt välmående. Där har hon bidragit till att många individer, grupper och organisationer har tänkt om när det kommer till att ta hälsa på allvar!