Medarbetarenkät

Vill ni ha medarbetarundersökningar som ger effekt?

VARFÖR MEDARBETARENKÄT

Att ha ett öppet klimat som skapar arena för dialog och ha ledarskap som lyssnar in och kommunicerar med sina medarbetare är en styrka. Även en otroligt viktig del i arbetsmiljön och personalhälsan. Det är flera delar som påverkar en individs psykosociala hälsa. Genom medarbetarundersökningar får ni en överblick över hur medarbetarna mår och upplever sin arbetsplats. Vilket är otroligt viktigt i arbetet med att stärka den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas välmående. Trivs medarbetarna och mår bra på arbetsplatsen kommer de att presterar bättre. Deras frisknärvaron ökar i takt med deras välbefinnande. Med andra ord kommer personalkostnaderna att sänkas och vinsten att öka. 

ENKEL INSAMLING AV DATA

ENKEL ANALYS AV DATA

Medarbetarenkäter som ger effekt

Här nedan finns en mall på vårt rekommenderade tankesätt kring medarbetarenkäter. Det behöver anpassas efter era behov, men kan vara ett intressant exempel på strategi kring medarbetarundersökningar.

Kontinuerligt

Att göra medarbetarundersökningar en gång per år fyller ingen större funktion mer än att det kostar pengar. Kontinuerliga pulsmätningar ger er en nulägesbild som hjälper att förhålla er till era verkliga styrkor och utmaningar. 

Enkelhet

Det ska vara enkelt att svara på medarbetarenkäter. Frågor ska vara enkla och lätta att följa upp. Hitta en leverantör som gör det enkelt för er att samla in er data. Vi tror på att automatisera så mycket som möjligt så att ni kan lägga tiden på den faktiska förändringen som ni kan behöva göra. 

Kommunicera

Få med alla på tåget. För er är det viktigt att få så många anställda som möjligt att svara på enkäten. Men det likaså viktigt för alla medarbetare att förstå värdet och vad ni ska göra med resultat. Var noga med att kommunicera ert syfte kontinuerligt och få in det som en självklar arbetsrutin. 

Fokus på hälsa 

Många av enkäterna har sitt främsta fokuserar på eNPS (Employee Net Promoter Score) vilket inte är fel. Men väljer ni att fokusera på steget innan, Hälsoindex, alltså sätta fokus på hälsa och välmående hos de anställda kommer även ert eNPS också bli starkt.  

Uppföljning

Skapa er en systematik i er uppföljning av data. De hjälper er att förstå om era insatser har gjort skillnad samt hjälper er att följa trender. Hur detta görs effektivast påverkas av om medarbetarenkäten är anonym eller inte också. 

Det är vanligt att företag investerar i olika insatser utan att veta vad det gav för effekt - kostsamt och ineffektivt.