Vill ni ha medarbetarenkäter som ger effekt?

Vi tror på kontinuerliga undersökningar med fokus på

medarbetarens upplevelse och välmående på arbetsplatsen.

Få koll på hur

arbetsplatsen upplevs...

Genom medarbetarundersökningar får ni en överblick över hur medarbetarna mår och upplever sin arbetsplats. Vilket är otroligt viktigt i arbetet med att stärka den psykosociala arbetsmiljön och medarbetarnas välmående. Trivs medarbetarna och mår bra på arbetsplatsen kommer de att prestera bättre. Deras frisknärvaro ökar i takt med deras välbefinnande. Med andra ord kommer personalkostnaderna att sänkas och vinsten att öka. 

...och skapa ett starkt medarbetarskap

Att ha ett öppet klimat som skapar arena för dialog och ha ledare som lyssnar in och kommunicerar med sina medarbetare är en styrka. Även en otroligt viktig del i arbetsmiljön och personalhälsan. Det är flera delar som påverkar en individs psykosociala hälsa. Med vårt hälsoanalysverktyg blir det lättare att identifiera dessa viktiga faktorer, och arbeta med dem aktivt.

Det här är Wellbefy

Ett holistiskt hälsoanalysverktyg för hela organisationen.

Som hjälper er att bli bäst på hälso- och arbetsmiljöarbete.

Medarbetarenkäter som ger effekt

Här nedan finns en mall på vårt rekommenderade tankesätt kring medarbetarundersökningar, eller pulsmätningar som det ofta kallas idag. Det behöver anpassas efter era behov, men kan vara ett intressant exempel på strategi kring medarbetarundersökningar.

Kontinuerligt

Att göra medarbetarenkäter en gång per år fyller ingen större funktion mer än att det kostar pengar. Kontinuerliga pulsmätningar ger er en nulägesbild som hjälper att förhålla er till era verkliga styrkor och utmaningar. 

Enkelhet

Det ska vara enkelt att svara på medarbetarenkäter. Frågor ska vara enkla och lätta att följa upp. Hitta en leverantör som gör det enkelt för er att samla in er data. Vi tror på att automatisera så mycket som möjligt så att ni kan lägga tiden på den faktiska förändringen som ni kan behöva göra. 

Kommunicera

Få med alla på tåget. För er är det viktigt att få så många anställda som möjligt att svara på enkäten. Men likaså är det viktigt för alla medarbetare att förstå värdet i vad ni ska göra med resultatet. Var noga med att kommunicera ert syfte kontinuerligt och få in det som en självklar arbetsrutin. 

Fokus på hälsa 

Många av enkäterna har sitt främsta fokuserar på eNPS (Employee Net Promoter Score), eller NMI på svenska, vilket inte är fel. Men väljer ni att fokusera på steget innan, Hälsoindex, alltså sätta fokus på hälsa och välmående hos de anställda kommer även ert eNPS bli starkt.  

Uppföljning

Skapa er en systematik i er uppföljning av data. De hjälper er att förstå om era insatser har gjort skillnad samt hjälper er att följa trender. Hur detta görs effektivt påverkas dels av medarbetarenkätens anonymitet. Anonymitet är viktigt om ni önskar få ärliga svar. Dialog kring uppföljning är även en väsentlig del om ni ska lyckas. Medarbetarna får ökat engagemang i verktyget om de upplever att svaren kommer till nytta. Att det blir en förändring om behovet finns.

Det är vanligt att företag investerar i olika insatser utan att veta vad det ger för effekt - kostsamt och ineffektivt. 

Detta är en exempeltext för att visa hur det kan se ut. Du kan själv ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Boka demo, kontakta oss!