Nöjd Medarbetar Index - NMI

Vi hjälper organisationer förstå deras medarbetares engagemang, genom Nöjd Medarbetar Index


VAD ÄR NMI?

Nöjd Medarbetar Index, förkortas NMI, eller ibland dess engelska motsvarighet, eNPS (Employee Net Promoter Score), visar hur starkt de anställda rekommenderar sin arbetsplats för andra. Detta är ett enkelt mätetal, men det säger mycket om arbetsplatsen. Tycker den anställde arbetsplatsen är bra rekommenderas den, är den mindre bra så minskar rekommendationsviljan. Eftersom du kan enkelt fastställa NMI värdet, är detta ett bra mätetal för att följa utvecklingen över tiden.

Strukturen för medarbetarindex är tagna från NKI, Nöjd Kund Index, som är motsvarande frågeställning, fast för kunder. Detta är ett mer vanligt förekommande mätvärde. Men den fungerar lika bra för att avgöra trivsel, engagemang och hälsan inom en organisation när det anpassas till NMI.

Svaren är en skala mellan 1-10. Vissa organisationer mäter NMI en gång per år, men det rekommenderas att göra NMI mätningar kontinuerligt, främst i ett proaktivt syfte. Att göra dem digitalt, som hos oss via en app, är även det starkt rekommenderat för att lättare kunna tillgodogöra sig resultatet effektivt.

SYFTET MED NMI?

NMI har ett tydligt syfte: att ge en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom NMI bygger på endast en fråga, så fångar den upp det mesta som påverkar en medarbetare. Den är så klart inte detaljerad, men ger en bra överblick, och gör det möjligt att arbeta långsiktigt med engagemanget hos personalen. Det ger även värde för att arbeta med Employee Branding, att kunna lyfta fram i platsannonser eller vid rekrytering, vilket NMI värde organisationen har. Men NMI är inte perfekt - det ger inte tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar. För bra effekt behöver det kompletteras med frågor kring andra delar, så som kring ledarskap, organisationskultur och hälsa.  

NMI enligt Wellbefy

Vi på Wellbefy hjälper dig med kontinuerliga NMI mätningar, och kan göra det på halvår-, månads- eller till och med veckobasis. Vi gör NMI mätningar digitalt, genom vår användarvänliga app. Vi har även över 50 kompletterande frågor i vårt frågebatteri, som bygger på vetenskaplig grund och följer KASAM och Krav-Kontroll-Stöd modellen.

Ger NMI mätningar effekt?

Som med allt annat, behöver en organisation ha ett syfte med att mäta saker. Vad vill ni uppnå? NMI hjälper inte i att lösa utmaningar eller synliggöra detaljer. Det ger ett index, som går att följa över tid, och som kan användas för att avgöra trender. Men att lösa utmaningar eller få reda på detaljer, behöver det kompletteras. Antingen genom bra feedback kultur och hög medarbetarskap. Eller genom fler detaljerade frågor, som kan göras via kontinuerliga medarbetarundersökningar, medarbetarenkäter eller genom tjänster som Wellbefys Health Analytics .

Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer det med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra. Men även sprida “good word of mouth”. Utöver det kommer det även bidra till en hållbar organisation, med lägre personalomsättning, lägre sjuktal och högre produktivitet. Det finns många skäl till att verkligen veta hur organisationen mår!