NMI, vad är syftet?

Få en helt ny överblick av medarbetarnas

upplevelse av arbetsplatsen med Wellbefy

Hur kan NMI-mätningen optimeras?

Två frågor ni bör ställa er vid tanken om att börja mäta NMI är: vill ni att medarbetarna ska vara nöjda? Eller ska de vara engagerade? NMI mäter inte engagemang, eller hjälper er att synliggöra och lösa utmaningar. Som med allt annat, behöver ni som organisation ha ett syfte med att mäta saker. Vad vill ni uppnå? NMI ger ett index, som går att följa över tid, och som kan användas för att avgöra trender. Men för att lösa utmaningar eller få reda på detaljer, behöver det kompletteras med något mer. Vi säger, lägg till välmående i ekvationen. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer det med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra. Vilket i sin tur stärker Employer Branding arbetet. Utöver det kommer det även bidra till en hållbar organisation, med lägre personalomsättning, högre frisknärvaro och produktivitet. Det finns många skäl till att verkligen veta hur organisationen mår!

NMI enligt Wellbefy

Vi på Wellbefy hjälper er att mäta välmående i organisationen kontinuerligt. Mätningarna går att göra på kvartal-, månads- eller till och med veckobasis. NMI finns med i mätningarna och kan följas upp under året. All mätning görs på ett smart och digitalt vis. Frågorna har en vetenskaplig grund och följer KASAM och Krav-Kontroll-Stöd modellen, och är framtagna tillsammans med erfarna psykologer.

NMI, vad är det?

Nöjd Medarbetar Index, NMI, eller ibland dess engelska motsvarighet, eNPS (Employee Net Promoter Score), visar hur starkt de anställda rekommenderar sin arbetsplats till andra. Det är ett enkelt mätetal, som säger en del om arbetsplatsen, främst på en övergripande plan. Tycker den anställde arbetsplatsen är bra så finns det chans till att hen rekommenderar den, är den mindre bra så minskar rekommendationsviljan. Eftersom NMI värdet är enkelt att fastställa, kan det vara ett intressant mätetal att följa över tiden.

Hur får vi ut mest av NMI?

NMI hjälper inte i att lösa utmaningar eller synliggöra detaljer. Det ger ett index, som går att följa över tid, och som kan användas för att avgöra trender. Men för att lösa utmaningar eller få reda på detaljer, behöver det kompletteras med något mer. Antingen genom bra feedback-kultur och hög medarbetarskap. Eller genom fler detaljerade frågor, som kan göras via kontinuerliga medarbetarundersökningar/ medarbetarenkäter, som i tjänsten Health Analytics genom Wellbefy.

Vad är syftet med NMI?

NMI har ett tydligt syfte: att ge en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom NMI bygger på endast en fråga, så ger det endast en övergripande bild. Vilket innebär att värdet inte ger tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar. För bra effekt behöver det kompletteras med frågor kring andra delar, så som ledarskap, organisationskultur och välmående.  

Boka demo