Testa Wellbefy

Vad är syftet med NMI?

Få en helt ny överblick av medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen med Wellbefy!

Hur kan NMI-mätningen optimeras? 

Två frågor ni bör ställa er vid tanken om att börja mäta NMI är: vill ni att medarbetarna ska vara nöjda? Eller ska de vara engagerade? NMI mäter inte engagemang, eller hjälper er att synliggöra och lösa utmaningar. Som med allt annat, behöver ni som organisation ha ett syfte med att mäta saker. Vad vill ni uppnå? NMI ger ett index, som går att följa över tid, och som kan användas för att avgöra trender. Men för att lösa utmaningar eller få reda på detaljer, behöver det kompletteras med något mer. Vi säger, lägg till välmående i ekvationen. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer det med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra. Vilket i sin tur stärker Employer Branding arbetet. Utöver det kommer det även bidra till en hållbar organisation, med lägre personalomsättning, högre frisknärvaro och produktivitet. Det finns många skäl till att verkligen veta hur organisationen mår!

Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
Testa Wellbefy

NMI enligt
Wellbefy

Vi hjälper er att mäta medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen kontinuerligt. Mätningarna går att göra på kvartal-, månads- eller till och med veckobasis. NMI finns med i mätningarna och kan följas upp under året. All mätning görs på ett smart och digitalt vis. Frågorna har en vetenskaplig grund och följer KASAM och Krav-Kontroll-Stöd modellen, och är framtagna tillsammans med erfarna organisationspsykologer från Lunds Universitet.

Nöjda kunder

"Wellbefy ger oss en översikt över hur våra medarbetare upplever arbetsplatsen och sina roller. Det är värdefullt för oss att genom veckovisa pulsmätningarna kunna identifiera utmaningar. Det har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget."
Karsten - Head of People and Culture
Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut. Ett flexibelt verktyg som också gör det möjligt för oss att göra vissa punktvisa ”pulsmätningar” för att följa upp aktuella frågeställningar kopplade till arbetsmiljön. Wellbefy levererar ett högt värde i förhållande till dess kostnad"
Thomas - VD
Avantime
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen. I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra"
Beatrice - Global HR Business Partner
Northmill

Vill du också komma igång?
Testa Wellbefy kostnadsfritt i
30 dagar

Lämna era uppgifter så kan vi kolla på lösningar som hade
passat er organisations specifika behov!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Snabbguide

NMI, vad är det?

Nöjd Medarbetar Index, NMI, eller ibland dess engelska motsvarighet, eNPS (Employee Net Promoter Score), visar hur starkt de anställda rekommenderar sin arbetsplats till andra. Det är ett enkelt mätetal, som säger en del om arbetsplatsen, främst på en övergripande plan. Tycker den anställde arbetsplatsen är bra så finns det chans till att hen rekommenderar den, är den mindre bra så minskar rekommendationsviljan. Eftersom NMI värdet är enkelt att fastställa, kan det vara ett intressant mätetal att följa över tiden.

Hur mäts NMI?

NMI är baserad på en fråga: "Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?"

Svaret är graderat på en skala mellan 0-10. Som visar hur många medarbetare som är kritiska respektive ambassadörer.

Svar 0-6: "Kritiker"Svar 7-8 "Passiv" (denna grupp räknas bort i beräkningen)

Svar 9-10 "Ambassadör"Svaret redovisas mellan -100% (sämsta) till 100% (bästa). Beräkningen av eNPS= antal ambassadörer (%) - antal kritiker (%)

Syftet med NMI

NMI har ett tydligt syfte: att ge en snabb överblick över medarbetarnas upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom NMI bygger på endast en fråga, så ger det endast en övergripande bild. Vilket innebär att värdet inte ger tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar.

För bra effekt behöver det kompletteras med flera detaljerade frågor som kan göras via kontinuerliga medarbetarundersökningar/ medarbetarenkäter. Exempel på frågor kan vara sådana som täcker upplevelse av ledarskap, organisationskultur och välmående.
Smart och enkelt

Mät upplevelsen av arbetsplatsen med
Wellbefy

Skräddarsydd mätning

Vi skräddarsyr alltid verktyget särskilt efter er organisations specifika behov. Gör riktade frågor till vissa delar av organisationen, och segmentera efter var behov finns.

Systematiskt hälsoarbete enligt OSA

Ett holistiskt systematiskt hälsoarbete är något vi på Wellbefy tror på och som användare följer du enkelt och smart OSA:s föreskrifter.

Stor flexibilitet

Välj att använda färdiga KPI:er och medföljande frågebatterier eller skapa era egna KPI:er och frågor. Välj och ställ in hur frekvent frågorna ska gå ut i organisationen. 

Konkreta åtgärdsförslag

Genom att titta på orsaken bakom era uppmätta KPI:er, och framtagning av detaljinformation ger vi konkreta åtgärdsförslag som ni kan använda i ert utvecklingsarbete.

100% anonym feedback 

I vårt verktyg är det möjligt för medarbetarna att lämna mer kvalitativ feedback, och det är alltid 100% anonymt.

Medarbetaren i fokus

För oss är det viktigt att medarbetaren är med och skapar organisationen, helt enkelt stärka medarbetarskapet, därför ger vårt verktyg tillbaka data även till medarbetaren. 
Boka demo