Stress

Identifiera stressfaktorer kontinuerligt och arbeta utifrån individen är två viktiga delar i ert hälsoarbete. Genom Krav-Kontroll-Stöd modellen ger vi organisationer verktyg för att minska olika typer av skadlig stress. 


Det finns olika typer av stress. Stress är i många sammanhang en positiv reaktion som ger extra energi och kraft till viktiga uppgifter. Sinnena skärps, fokuset och prestationsförmågan ökar. Den negativa stressen skapas oftast när kraven blir alldeles för stora. Det är framförallt när tillståndet med höga krav och upplevd negativ stress blir långvarigt och utan möjlighet  till återhämtning som det kan få stora konsekvenser.

WORK LIFE BALANCE

Arbetsliv och privatliv hänger allt mer ihop. Om inte annat så påverkar det varandra. Människan lägger stora delar av sin vakna tid på sitt arbete vilket gör det allt viktigare att arbetsplatsen är trivsam och att arbetsuppgifterna och kraven är i balans. Den upplevda stressen påverkar prestation och välmåendet båda hemma och på jobbet. Utöver att en själv påverkas dåligt av negativ stress påverkas även omgivningen av det. 

SE TILL INDIVIDEN

När ni arbetar med personalhälsa är det otroligt viktigt att ha ett brett perspektiv. Att inte endast se till den psykiska hälsan. Utan alla tre dimensioner av hälsa är lika viktiga att ta i beaktning, alltså den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Utöver det är det viktigt att se till varje enskild individs behov. Alla är olika och det är en vinst i sig att utgå ifrån det. Det som stressar den ena kanske inte stressar en annan osv. 

Karasek och Theorell är det som har utvecklats modellen och används ofta vid arbete kring negativ stress. Modellen går i linje med modern stressteori, där stress betraktas som en process, styrd av samspelet mellan individen och hens omgivning. Som involverar biologiska, psykiska och sociala händelser. När en obalans upp­ står mellan upplevda krav och upplevd förmåga/resurser att möta dessa utlöses en stressreaktion. Skillnader mellan individer när det gäller att hantera stressorer i arbetsmiljön kan relateras till deras copingförmåga. Copingförmågan kan ses som en personlig resurs (kognitiva och instrumentella strategier), i samspel med sociala och organisatoriska strukturer som exempelvis socialt stöd. 

Skapa en hälsosam arbetsmiljö

En hälsosam arbetsmiljö är en definitionsfråga och det är viktigt utgå ifrån alla medarbetare. Något som kan låta tungt och omöjligt. Men börjar ni undersöka det och bjuda in till dialog så kommer ni snabbt se att det inte är så komplext. Arbetsmiljön kan delas in i flera delar, fysisk, psykisk och social. Dessa tre är bra riktlinjer att förhålla sig till. Alla dessa delar påverkar även individens stressnivå på olika vis. 

FYSISK ARBETSMILJÖ

Allt som innefattar den fysiska hälsan hos individen. Så som ergonomi, luft, ljud och ljus. Men även uppmuntran till motion, som olika friskvårdssatsningar och friskvårdsbidrag. Walk and talk möten och val av mat/fika som bjuds på.


PSYKISK ARBETSMILJÖ

Det som innefattar den psykiska hälsan är nära kopplat till den sociala, då de många gånger hänger ihop. Exempel på detta är KASAM (en modell som innerfattar meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet), arbetsbelastning, kontroll och krav. 

SOCIAL ARBETSMILJÖ

Allt som innefattar den sociala hälsan är kopplad till relationer och sociala möten. Hur ledarskap påverkar personalen och hur relationerna med kollegorna är. Hur bemötandet upplevs och vilken typ av återkoppling som individen får.

TRE STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Bli medveten. Redan idag skapar sig organisationer överblick om hur arbetsmiljön är genom ett test eller frågor. De flesta gör årliga medarbetarundersökningar. Men det räcker inte i detta fallet. Kontinuerliga överblick krävs om organisationer ska kunna arbeta med hälsa och arbetsmiljö främjande och proaktivt. Lika så inte endast mäta eNPS/NMI utan även medarbetarnas upplevda välmående och hälsa på arbetsplatsen. 

Gör förändring. Göra rätt insats på rätt plats och vid rätt tillfälle är en styrka. Genom att följa upp hela organisationens och teamens hälsostatus kontinuerligt hjälper vi er att göra rätt insats utifrån teamens behov. Olika avdelningar kan ha olika styrkor och utmaning. Förändringen hjälper er att stärka er arbetsmiljö.

Följ upp. Att följa upp insatser som ni gör är otroligt viktigt. Att förstå att investeringen som ni gjorde gav den effekt som ni önskade. Exempelvis ökade ni den psykiska hälsan, sänkte ni stressnivån eller har ni ökat era frisktal?