Hur mår & går din organisation?

Hitta sätt att förstå och upptäcka

Negativ stress i tid med Wellbefy

Hur ska vi förstå och motverka negativ stress?

Skillnader mellan individer när det gäller att hantera stressorer i arbetsmiljön kan relateras till deras copingförmåga. Copingförmågan kan ses som en personlig resurs (kognitiva och instrumentella strategier), i samspel med sociala och organisatoriska strukturer som exempelvis socialt stöd. Ett bra sätt att analysera och förstå copingförmåga är genom Krav-Kontroll-Stödmodellen. En modell vårt pulsmätningsverktyg av medarbetarupplevelsen bygger på.

Identifiera stress på rätt sätt med Krav-Kontroll-Stödmodellen

Med Wellbefys pulsmätningsverktyg, dagens medarbetarundersökning, får ni en unik överblick över hur alla medarbetare upplever stress. Våra frågor utgår bland annat ifrån Krav-Kontroll-Stöd-modellen och är framtagna tillsammans med psykologer och beteendevetare från Lunds Universitet. Utöver det mäter vi även viktiga nyckeltal så som medarbetarskap, ledarskap, utveckling etc.

Krav-Kontroll-Stödmodellen

Krav-Kontroll-Stödmodellen är en modell som utvecklats för att förstå orsaken till stress. Modellen går i linje med modern stressteori, där stress betraktas som en process styrd av samspelet mellan individen och omgivningen - biologiska, psykiska och sociala händelser. Den beskriver de yttre krav en människa har i förhållande till den kontroll över situationen en upplever och det stöd en får. När en obalans upp­står mellan upplevda krav och upplevd förmåga/resurser att möta dessa är sannolikheten stor att en negativa stressreaktioner utlöses.

KRAV

Att krav finns är inget konstigt. Krav eller hellre benämnt förväntningar finns på medarbetaren utifrån sin anställning och roll. Enligt Karasek och Theorell kan krav exempelvis vara produktivitetskrav och deadlines. Ju mer medarbetaren själv kan vara med och påverkar de krav som ställs på än desto bättre. Då chansen för att kunna hantera kraven blir större. Självledarskap och empowerment är fördelaktigt att arbeta för inom en organisation. Vissa medarbetare har även en tendens att ha höga krav på sig själva. Vilket också blir viktigt för ledare och HR att kunna hantera och stötta.KONTROLL

Låg kontroll över exempelvis en arbetssituation ökar stressnivåerna. Kortvarig stress är inte farligt och är snarare bra för en tillfällig prestation. Stress som varar under en längre tid kan negativt påverka medarbetarens psykiskt. Genom ökad delaktighet och empowerment får medarbetaren lättare kontroll över sitt arbete. I stora organisationer där varje enskild medarbetare endast är en lite del av en större process är transparens och kommunikation två viktiga delar för att öka medarbetarens förståelsen. Förutom att det ökar känsla av kontroll stärker det även engagemang.


STÖD

Socialt stöd från kollegor och ledare är otroligt viktigt vid hanteringen av stress. Att konstant undvika att krav och kontroll är i balans är en utmaning. Det blir därmed viktigt att känslan av ständigt stöd upplevs som starkt och närvarande. För att medarbetaren ska känna sig trygg över att våga prata och be om stöd är tillit a och o. En tillitsbaserad kultur som sprider sig ner till ledarskapet och alla relationer är värdefullt. Som ledare är det även viktigt att prioritera dialog och skapa arena för dialog med medarbetarna men även mellan medarbetarna. Bygg en god relation mellan medarbetare och ledare och inom hela teamet.

Wellbefy

Ett smart digitalt pulsmätningsverktyg för hela organisationen.

Få viktiga indikationer på bland annat engagemang, stress, meningsfullhet, ledarskap & medarbetarskap.

3 steg

För en bättre arbetsmiljö

När det kommer till personalhälsa är det otroligt viktigt att ha ett brett perspektiv. Att inte endast se till den psykiska hälsan, utan även den fysiska och sociala. Utöver det är det viktigt att se till varje individs enskilda behov. Alla är olika och det är en vinst i sig att utgå ifrån det. Det som stressar den ena kanske inte stressar den andra. Här blir det viktigt att hitta till en bra dialog och tillit för att stärka och förstå medarbetares olika välmående. Vilket görs bäst genom ett strategiskt och aktivt arbete med kultur, struktur och ledarskap.

BLI MEDVETEN

Redan idag skapar sig organisationer överblick om hur arbetsmiljön är genom ett test eller frågor. De flesta gör årliga medarbetarundersökningar. Men det räcker inte i detta fallet. Kontinuerliga överblick krävs om organisationer ska kunna arbeta med hälsa och arbetsmiljö främjande och förebyggande. Lika så inte endast mäta eNPS/NMI utan även medarbetarnas upplevda välmående och hälsa på arbetsplatsen. 

GÖR FÖRÄNDRING

Göra rätt insats på rätt plats och vid rätt tillfälle är en styrka. Genom att följa upp hela organisationens och teamens hälsostatus kontinuerligt hjälper vi er att göra rätt insats utifrån teamens behov. Olika avdelningar kan ha olika styrkor och utmaning. Förändringen hjälper er att stärka er arbetsmiljö.

FÖLJ UPP

Att följa upp insatser som ni gör är otroligt viktigt. Att förstå att investeringen som ni gjorde gav den effekt som ni önskade. Exempelvis ökade ni den psykiska hälsan, sänkte ni stressnivån eller har ni ökat era frisktal?   

Kom igång med Wellbefy

1. Skapa ditt Wellbefy konto

Kostnadsfritt och ingen bindningstid förrän efter din 100-dagars testperiod.


2. Skapa dina team och bjud in alla medarbetare

Du måste få in svar från minst 4 deltagare innan du kan se resultat för att medarbetare ska förbli anonyma.


3. Svaren börjar komma in

Få kartläggning genom vår smarta och användarvänliga analys. Få feedback och stöd till åtgärd när resultat är låga.

Boka demo och testa Wellbefys pulsmätningsverktyg kostnadsfritt under en 100 dagars testperiod