Arbetsrelaterad stress

Dela :

Hur kan arbetsrelaterad stress förstås?

Hälsokorset (som visas till vänster) är en vedertagen modell som kan hjälpa till att identifiera en individs hälsotillstånd. Syftet är att visa på att en fysisk sjuk människa kan uppleva god hälsa och livskvalité. Lika så som en fysisk frisk människa kan uppleva ohälsa. Bilden till vänster illustrerar en människa med god fysisk hälsa men som upplever ohälsa. Något som är väldigt vanligt vid psykosociala besvär. Vilket vi har en ökad trend av i Sverige. Att sträva efter att befinna sig inom den högra rutan högst upp till höger är såklart det optimala, men lika så högst upp till vänster beroende på fysiska förhållanden.

Skillanden på negativ och positiv stress

Det finns olika typer av stress. Stress är i många sammanhang en positiv reaktion som ger extra energi och kraft till viktiga uppgifter och prestation. Sinnena skärps, fokuset och prestationsförmågan ökar. Den negativa stressen skapas oftast när kraven blir alldeles för stora och när kontrollen och stödet är alldeles för lågt. Det är framförallt när tillståndet med höga krav och låg kontroll och stöd blir långvarigt och utan möjlighet  till återhämtning som det kan få stora konsekvenser. Som ledare är det värdefullt att ha krav-kontroll-stöd modellen i åtanke vid dialog med medarbetare. Ett enkelt sätt att stämma av med medarbetarna och skapa förutsättningar för god stressnivå.

Läs mer om Krav-kontroll-stöd-modellen här! 

Läs mer om KASAM här! 

3 dimensioner att utgå ifrån när en har ansvar för arbetsmiljö

Hur vi mår och upplever vår arbetsmiljö på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan kommer att påverka vår stressnivå på olika vis.

Social arbetsmiljö

Allt som innefattar den sociala hälsan är kopplad till relationer och sociala möten. Hur ledarskap påverkar personalen och hur relationerna med kollegorna är. Hur bemötandet upplevs och vilken typ av återkoppling som vi får.

Psykisk arbetsmiljö

Det som innefattar den psykiska hälsan är nära kopplat till den sociala, då de många gånger hänger ihop. Exempel på detta är KASAM (en modell som innefattar meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet), arbetsbelastning, kontroll och krav.

Fysisk hälsa

Allt som innefattar den fysiska hälsan. Så som ergonomi, luft, ljud och ljus. Men även uppmuntran till motion, som olika friskvårdssatsningar och friskvårdsbidrag. Walk and talk möten och val av mat/fika som bjuds på.