Framtidens företagshälsa

Från organisations till människofokus

Genom vår plattform får ni möjlighet att arbeta proaktivt med företagshälsa. Med oss sätter ni medarbetaren i centrum och bygger välmående och engagerade arbetsplatser.

Boka demo
Wellbefy för samman människor
Wellbefy plattform

Starta ett proaktivt hälsoarbete där medarbetaren står i centrum!

Vi har skapat en plattform som hjälper er att arbeta proaktivt med hälsa och arbetsmiljö på er arbetsplats. Våra pulsmätningar mäter viktiga KPI:er som engagemang, personlig utveckling, individuell hälsa, distansarbete och mycket annat hos medarbetarna. Ni får skräddarsydda analyser och åtgärdsförslag och kan reagera och agera på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Dessutom hjälper våra stegtävlingar och andra friskvårdsutmaningar till att boosta medarbetarnas välmående ytterligare.

Boka demo
Några av våra nöjda kunder

Så skapar vi värde
hos våra kunder

Karsten Deppert - Head of people and culture Mindpark
"Wellbefy har bland annat hjälp oss identifiera brister i den egna organisationen och se effekt av förändringar vi har gjort. Det är även ett bra stöd vid interna samtal. Funktionen för förslag på åtgärder är en uppskattad del i verktyget".

Karsten - People & culture Mindpark
"Wellbefy hjälper oss att hela tiden ligga nära medarbetaren och fånga in känslor, upplevelser och arbetsbelastning veckovis. Det har blivit en viktig grundpelare i våra  olika organisatoriska och arbetsrelaterade beslut".

Thomas - VD Avantime
Beatrice -  Global HR business partner Northmill
"I en snabbväxande organisation är det otroligt värdefullt att få växa tillsammans med en samarbetspartner och få vara med och utveckla produkten, vilket vi upplever att vi får göra".

Beatrice - Global HR Business Partner Northmill
forskning från Lunds universitet

Salutogent perspektiv på hälsa
(Vad det är som skapar hälsa)

Ett holistiskt systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är något vi på Wellbefy tror på. Som användare följer du enkelt och smart upp OSA föreskrifterna (AFS: 2005:4). När vi säger holistiskt så menar vi att det är viktigt att förstå hälsa utifrån både det fysiska, psykiska och sociala. När vi säger salutogent menar vi att det är viktigt att inte bara kolla på vad som orsakar ohälsa utan även vad som skapar och stärker hälsa.
Verktyg i vår plattform

Friskvårdsaktiviteter: 
aktivitets- och stegutmaningar

Stegtävlingar och andra aktivitetsutmaningar för att stärka teamkänsla och medarbetarnas fysiska välmående. Kombinera med pulsmätningar eller ta in som enskild hälsoinsats.

Läs mer
Wellbefys plattform

Konsultering: rehab och hälsofrämjande arbete

Vi samarbetar med olika aktörer inom reaktiv och
proaktiv företagshälsa och har konsulter som arbetar
med ledarskap- och teamcoaching.

Läs mer
Wellbefy pulsmätningsverktyg infographic
Verktyg i vår plattform

Systematiskt arbetsmiljöarbete med vårt verktyg

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM,  är något ni kan göra med oss. Med oss följer ni enkelt och smart upp OSA föreskrifterna och kan skapa checklistor direkt i plattformen.

Läs mer
Medarbetare sitter och pratar

Metodik framtagen med hjälp av KASAM & Krav-Kontroll-Stöd-modellen

Vårt verktyg bygger främst på två erkända vetenskapliga modeller inom organisatorisk hälsa; Känsla Av SAMmanhang, förkortat KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen.

Kort om KASAM:
KASAM, Känsla Av SAMmanhang, handlar om din upplevda tillvaro. När vi förstår meningen med, kan hantera och begripa vår tillvaro på arbetsplatsen så mår vi ofta bättre. Detta i sin tur leder ofta till ökat engagemang, närvaro och kreativitet.

Kort om Krav- Kontroll-Stödmodellen:
Handlar om hur välmåendet påverkas av kopplingen mellan individen och hens omgivning. För att koka ner; hur vi bemöter potentiella krav som ställs på oss. För att möta kraven behöver vi två saker. Kontroll och stöd. När vi upplever hög känsla av kontroll och stöd har vi ofta lägre stressnivåer.