Wellbefys företagshälsotjänster

Vi erbjuder tjänster kopplat till arbetsmiljö och personlig hälsa under ett och samma paraply. Använd er av tjänsterna för att skapa ett attraktivt förmånserbjudande och för att stärka välmåendet hos era anställda!

Wellbefy är en godkänd anordnare av företagshälsovård. Det innebär att ni kan få bidrag från Försäkringskassan för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, förebyggande insatser mot ohälsa samt viss medicinsk service som tas in via oss.

Läs mer om våra olika expertområden nedan!

Krisstöd 


Vi hjälper er vid en krissituation.


Ibland uppstår tuffa och svåra kriser på en arbetsplats. Kriser som kan skapa oro, stress och ledsamheter bland medarbetarna. En kris kan vara direkt knuten till en arbetsplats eller en medarbetares privatliv. Krisen kan beröra en medarbetare eller större grupp. Konsekvensen av en kris är medarbetare ur balans och ofta försämrad arbetsförmåga. Att ha rutiner vid hantering av eventuella kriser och kommunicera det regelbundet är att föredra. 

Människor reagerar olika på krissituationer. Kännedom om olika krissymtom är viktigt för både HR och ledare att känna till. För att ni ska hantera en kris på bästa möjliga sätt krävs det att ni agerar snabbt och med rätt kompetens inom området. Det behövs en handlingsplan utifrån situationen. Vi kan hjälpa er med detta. 

Exempel på kris

 • Olycka
 • Dödsfall 
 • Uppsägning 
 • Pandemi 
 • Vård av anhörig 
 • Skilsmässa 
 • Hot/våld
 • Brand

Hälsoundersökning


Vi hjälper er med proaktiva hälsoundersökningar.


En medicinsk hälsoundersökning är en stark förmån som gynnar både medarbetarna och er som organisation. Hälsoundersökning hjälper medarbetare att få en nulägesbild över sitt fysiska välmående. På så sätt kan eventuella risker identifieras och förebyggas i god tid, samtidigt som medarbetare skapar insikter om hur de kan stärka sin hälsa. 

Vad som är en relevant hälsoundersökning kan variera beroende på kön, ålder, levnadsvanor men framförallt medarbetarens egna upplevda behov. Med oss kan medarbetaren bestämma vilken typ av hälsoundersökning som hen önskar att göra. Efter medarbetaren har genomfört hälsoundersökningen följs provsvaren upp med en specialistläkare som ger skräddarsydda rekommendationer. 

Exempel på hälsoundersökningar

 • Hälsokontroll
 • Hormonundersökning
 • Fertilitetsundersökning 
 • Mag- & tarmundersökning

Psykologstöd 

Vi stärker era medarbetares psykiska välmående!

Stress och symtom på psykisk ohälsa kan vara svårt att upptäcka i tid som arbetsgivare. Anledningen till psykisk ohälsa hos medarbetare kan vara flera och variera i olika grad. Som organisation finns det mycket att vinna på att erbjuda ett tillgängligt stöd till medarbetare som har behov av psykologsamtal. Bra psykiskt välmående bland medarbetare stärker frisknärvaron och produktiviteten.

Med våra anonyma arbetsmiljö- och hälsomätningar kan vi fånga upp medarbetare som eventuellt har ett behov av psykologsamtal, och på så sätt kan vi hjälpa er att stärka deras psykiska välmående. Detta direkt i appen genom att medarbetaren med lågt resultat får möjlighet att skicka en anonym förfrågan till HR om samtalsstöd. På så vis minskar tröskeln för medarbetare att ta hjälp samtidigt som vi hjälper er som organisation att nå den enskilda individen. 

Exempel psykologstöd 

 • Anrop per psykologsamtal
 • Färdiga paket med x antal samtal per medarbetare

Medarbetarutveckling


Vi hjälper era medarbetare att nå sin fulla potential!


Alla skriver väl under på att de vill ha medarbetare som tar ansvar över sitt arbete, hälsa och utveckling? Med att ta ansvar menar vi medarbetare som ser värdet och möjligheten till att påverka situationer som hen hamnar i. Ser möjligheter att kunna påverka olika arbetssituationer likväl livssituationer utanför arbetet.  

Att endast ledare skickas på utbildning och coaching för personlig utveckling tycker vi är omodernt. Vad händer om ni satsade på att alla medarbetare fick möjligheten? Förutom att ni blir en attraktiv arbetsgivare så skapar ni förutsättningen för era medarbetare att nå deras fulla potential och utveckla ett starkt medarbetarskap. Med stor sannolikhet kommer ansvarshatten på istället för offerkoftan. En medarbetare som tar ansvar ser möjligheter att påverka istället för att klaga. Med oss kan medarbetarutveckling hos er göras på olika sätt.

Exempel på medarbetarutveckling

 • “One to one” coaching
 • Gruppcoaching 
 • Program och utbildningar 

Teamutveckling


Vi hjälper era att skapa framgångsrika team!


Att ha team som är produktiva, har god samverkan och stark gemenskap är ett mål alla organisationer har gemensamt. Framgångsrika team är en väsentlig del i organisationens lönsamhet. Förutom de ekonomiska vinsterna ökar sannolikheten för att talangfulla medarbetare stannar kvar längre i verksamheten.

Ett team består av medarbetare med olika drivkrafter, egenskaper och kunskaper. Olikheterna är nyckeln till framgång samtidigt som det är olikheterna som är utmaningen. Att få teamen att förstå och navigera i sina olikheter och se det som en tillgång kräver kontinuerlig teamutveckling. Vi hjälper er att lösa knutar och utveckla era team efter deras behov och styrkor.

Exempel på teamutveckling

 • Teamcoaching 
 • Teamanalys 
 • Workshops
 • Feedback forum 

Rehabkoordinering 


Vi hjälper er med era rehabärenden!


Om en medarbetare blir sjukskriven krävs olika typer av insatser för att hjälpa medarbetaren tillbaka till arbetet. Insatserna kan se olika ut beroende på orsaken och vad medarbetare rehabiliteras i. Som arbetsgivare har ni ett ansvar att hjälpa medarbetaren med sin rehabiliteringsresa så att hen kan återgå till sitt arbete. Detta oavsett om ohälsan uppkommit på eller till följd av arbetet eller om den har uppkommit av andra orsaker.

För att göra rehabiliteringsresan så bra som möjligt krävs ett systematiskt arbete och uppföljningar. Det krävs också ett samarbete mellan medarbetare, försäkringskassan, HR, närmsta chef och skyddsombud. Rehabprocessen är ofta tidskrävande och tar mycket uppmärksamhet från ledare och HR. Med våra experter på området så hjälper vi er med rehabprocessen utifrån era behov. Ni får stöd och det sparar er tid. Vår ambition är att medarbetaren ska komma tillbaka till arbetet frisk och så fort som möjligt.  

Exempel på delar av rehabprocessen

 • Kartläggning av händelse & behov 
 • Skapa rehabprocess 
 • Systematisk uppföljning & dialoger
 • Skapa möjlighet för arbetsträning

Livsstil & hälsoutveckling


Vi hjälper er att skapa framgångsrik hälsoutveckling!


Som organisation har ni mycket att vinna på att arbeta för att stärka medarbetarnas livsstil och personliga hälsa. Ni som organisation är en arena för inspiration och påverkan, vissa medarbetare kan ni nå snabbt och andra tar det längre tid att nå. Ju mer möjligheter som ni ger desto mer får ni tillbaka av medarbetarna, i form av engagemang och produktivitet, samt lägre personalomsättning. 

Framgångsrik hälsoutveckling bygger på fyra saker som hänger ihop: kommunikation, uthållighet, variation och holistisk hälsa. Hälsa är så mycket mer än bara motion. Hälsa växeldrar mellan det fysiska, psykiska och sociala välmåendet som i sin tur påverkar varandra. Varierande insatser ur ett holistiskt perspektiv kommer att hjälpa er att nå fler medarbetare. Med våra experter inom hälsoutveckling kan vi erbjuda stor variation i ert hälsofrämjande arbete. Med våra systematiska mätningar hjälper vi er att identifiera ert behov av insatser.

Exempel på hälsoutvecklande insatser

 • Näringsrik mat vid era event 
 • Friskvårdsbidrag
 • Hälsa på arbetstid 
 • Föreläsningar & workshop
 • Hälsoprogram 
 • Kultur & strategi för hållbara medarbetare 
 • Sociala aktiviteter

Förstadagsintyg


Vi hjälper er med förstadagsintyg! 


Har ni behov av förstadagsintyg kan vi hjälpa er. Ni kan själva välja när och hur det ska användas. Antingen vid varje första sjukdagstillfälle för samtliga medarbetare eller till de medarbetare som har uppnått ett visst antal sjukdagar under ett år. 

Ett förstadagsintyg utfärdas genom ett samtal mellan medarbetaren och en av våra online läkare som gör en bedömning och därefter utfärdar ett sjukintyg. Våra online läkare erbjuder vi via vår samarbetspartner Medicheck. 

Stresshantering


Vi hjälper er att skapa stressresilienta medarbetare! 


Långvarig stress eller hög psykisk belastning kan få stora konsekvenser på välmående och prestation för en medarbetare och i värsta fall leda till ett utmattningssyndrom. Symtomen på ett eventuellt utmattningssyndrom kan vara långvariga och finnas med hela livet. Att skapa rätt förutsättningar för era medarbetare att bli stressresilienta är en vinst för alla. 

För att skapa stressresilienta medarbetare behöver ni en organisationskultur och -struktur som ger förutsättningar till återhämtning och skapar arena för öppna samtal om upplevd stress. Men det handlar också om att ge medarbetarna verktyg för att förstå sina behov, begränsningar och möjligheter. Tillsammans med våra stressexperter kan vi hjälpa er att skapa stressresilienta medarbetare. 

Exempel på stressreselienta områden att stärka 

 • Stöd 
 • Tillit
 • Arbetsbelastning
 • Krav 
 • Kontroll 
 • Sömn 
 • Motion 

Ledarskapsutveckling


Vi hjälper er att utveckla ett framgångsrikt ledarskap. 


Ett framgångsrikt ledarskap bygger på autenticitet, tillit och stöd relationer som ser enskilda medarbetares behov och förmåga. Ett framgångsrikt ledarskap skapar förutsättningar för medarbetare att utveckla ett starkt medarbetarskap. 

Genom mätningarna i Wellbefy får ledarna systematiskt feedback från teamet och kan följa upp och agera direkt på sina styrkor och utmaningar, men ibland räcker det inte. Ofta finns ett behov hos ledare att utveckla ett tryggare ledarskap och stärka dialogerna med medarbetarna och teamet. Tillsammans med våra ledarskapsexperter kan vi hjälpa era ledare att utveckla ett framgångsrikt ledarskap. 

Exempel på ledarskapsutveckling

 • Ledarskapscoaching 
 • Ledarskapsutbildningar 
 • Ledarforum (feedback & support forum)

Arbetsmiljöutbildning


Vi hjälper er att få koll på arbetsmiljölagarna! 


Arbetsmiljölagen med dess förordningar är inte alltid så lätta att förstå. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara “tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” Arbetsförhållandena ska anpassas till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar, alltså till att människor är olika. Arbetet bör också ge möjlighet till variation, social kontakt, samarbete, personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och ansvar. 

Men vad innebär allt detta i praktiken och vad har ni som HR, chefer och skyddsombud för skyldigheter och möjligheter? Tillsammans med våra arbetsmiljöexperter hjälper vi er. Vi hjälper till både mer akut och rådgivande. Vi erbjuder även arbetsmiljöutbildningar för er som vill arbeta mer proaktivt. 

Exempel på arbetsmiljölagar

 • OSA
 • SAM
 • BAM

Missbruk


Vi kan hjälpa er att rädda liv!


Att som arbetsgivare välja att ta kontroll över en missbrukssituation kan vara en livsavgörande förändring för medarbetare med missbruk. Samtidigt som ni stärker er organisation och ledarskap. 

Att ha en medarbetare med ett missbruk är ofta en tuff situation att hantera för alla inblandade. Tillgängligt expertstöd för både den berörda ledaren och medarbetaren är nödvändigt. Tillsammans med Ljung & Sjöberg, som har många års erfarenhet inom området, kan vi hjälpa er att stötta och hantera medarbetare med missbruk. 

Exempel stödinsatser

 • Anonyma stödsamtal till medarbetare 
 • Orossamtal till ledare & HR

Drogtest


Vi kan hjälpa er med drogtester!

Har ni behov av att utföra drogtester på medarbetare hjälper vi er med det tillsammans med våra experter från Ljung & Sjöberg, som besitter flera års erfarenhet inom drogtester. Tester kan göras på plats hos er eller på något av Ljung & Sjöbergs kontor. Utfallet av testen meddelas till chef och HR av Ljung & Sjöbergs chefsstöd. Medarbetare meddelas av Ljung och Sjöbergs kliniker. Vid uppkomst av positivt test erbjuds individ anonyma stödsamtal av terapeut eller psykolog.

Exempel typ av tester

 • Nyanställningstester
 • Utredande tester
 • Inpasseringstest (med eller utan slump)
 • Misstanketest – enskild eller riktat test
 • Slumpmässiga tester

HR stöd & utveckling


Vi hjälper er att utveckla ett hållbart & affärsnära HR!


Att HR är en väsentlig del i en organisations framgång är för oss en självklarhet. Medarbetarna är den viktigaste tillgången en organisation har för att nå framgång - hållbara medarbetare som mår bra skapar en hållbar och framgångsrik organisation. Det behövs en strategisk och affärsnära HR som är med och skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta utifrån sin fulla potential. 

Frågor som berör medarbetarna är inte alltid så enkla. Framförallt om ni är en liten HR-avdelning eller om du själv har fått HR-uppgifter som ett tillägg på dina andra arbetsuppgifter. Vi finns här för stora som små frågor som berör medarbetare och HR. Allt från akuta HR-frågor, rutiner, bollplank till en utvecklingspartner. 

Exempel på HR-stöd

 • Policy och rutiner 
 • On- och off-boardingsamtal 
 • Strategi för arbete med Aruba-modellen 
 • Genomlysning av ert arbete med arbetsmiljökraven 
 • Uppsättning av mätbara nyckeltal 
 • Hälsobokslut 
 • HR-rådgivning 

Organisation & ledningsgruppsutveckling


Vi hjälper er att bygga en organisation som stärker medarbetarnas frisknärvaro & engagemang!


En stor del av era medarbetares beteenden bygger på er kultur och ledarskap. Finns det stora utmaningar i er organisation så är det oftast i ledningsgruppen som ni ska börja gräva. Ledningsgruppen speglar många gånger resten av verksamheten då medarbetare brukar följa ledarnas beteende. 

En organisation som högprioriterar medarbetarna, deras välmående och möjligheter, är alltid en vinnare. Vilket alltid börjar i den främsta ledningen, deras prioriteringar och anledningar till beslut som fattas. Hur stor del av strategin, mätetalen och uppföljningarna handlar om medarbetarnas välmående? Tillsammans med våra experter kan vi hjälpa er att forma en organisation och ett ledarskap som har ett framgångsrikt medarbetarfokus.  

Arbetsmiljömätningar


Vi hjälper er med arbetsmiljömätningar!


Vi hjälper er med mätningar för att förebygga ohälsa hos era medarbetare. Vi hjälper er att följa upp så att ni efterlever de villkor och riktvärden i er arbetsmiljö som förväntas enligt arbetsmiljölagen. 

Exempel på mätningar

 • Buller
 • Luft
 • Vibration 
 • Kvarts