Hälsoundersökning företag - FAQ

Dela :

Vad är syftet med hälsoundersökning företag?

Syftet med att genomföra hälsoundersökningar i företag är att främja och upprätthålla en god hälsa hos medarbetarna. Genom att identifiera eventuella hälsoproblem i tid kan insatser och åtgärder vidtas för att förebygga sjukdom och främja välmående. Hälsoundersökning företag kan också användas för att utvärdera och följa upp arbetsmiljöns påverkan på medarbetarnas hälsa och planera förebyggande åtgärder.

Vad behövs enligt lag?

Som arbetsgivare har du ansvar för att genomföra hälsoundersökningar för att säkerställa medarbetarnas hälsa och säkerhet. Det innebär att du måste planera, organisera och genomföra undersökningar regelbundet och ha rutiner för uppföljning och åtgärder vid eventuell sjukdom eller riskfaktorer. Du måste också se till att medarbetarna har tillgång till nödvändiga resurser och information för att kunna genomföra hälsoundersökningarna på ett effektivt sätt.

Vad ni behöver enligt lag när det gäller hälsoundersökning företag beror på företagets verksamhet och risknivå. Vissa arbetsmiljöer och yrken kan kräva specifika hälsoundersökningar enligt arbetsmiljölagstiftningen och andra föreskrifter. Det är viktigt att vara medveten om och följa dessa lagkrav för att säkerställa en god arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Hälsoundersökningar som hälsoförmån?

Hälsoundersökningar kan också vara en del av en hälsoförmån som erbjuds till medarbetarna. Genom att erbjuda regelbundna hälsoundersökningar och möjlighet till tidiga upptäckter av hälsoproblem kan medarbetarnas välbefinnande och produktivitet främjas. Hälsoförmåner kan också bidra till att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare samt skapa en positiv företagskultur med fokus på hälsa och välmående.

Kombinera/ lägg till som en del av pulsmätning/medarbetarundersökning? 

För att få en mer holistisk bild av medarbetarnas hälsa och välbefinnande kan det vara fördelaktigt att kombinera hälsoundersökningar med medarbetarundersökningar. Kombinationen ger en skarpare bild över verksamhetens frisknärvaro och sjuknärvaro.

Medarbetarundersökningar kan ge information om exempelvis arbetsmiljö, arbetsbelastning och trivsel på arbetsplatsen. Genom att kombinera dessa två undersökningsmetoder kan man få en bättre förståelse för sambandet mellan arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa. Det kan också hjälpa till att identifiera eventuella åtgärdsområden och förbättringspotential som kan stärka frisknärvaron i organisationen.

Hur ser en mer digital hälsoundersökning ut, vilka alternativ finns? 

En stor del av enklare hälsoundersökningarna görs fortfarande med papper och penna. Kostsamt och onödigt, när det idag kan göras digitalt och direkt i mobilen. Fördelen med digital hälsoundersökning är många. Medarbetaren får en direkt återkoppling på sitt eget resultat, stöd till utveckling kan rekommenderas direkt baserat på resultatet. HR och ledning kan arbeta strategiskt med frågan och se korrelationen mellan arbetsmiljö, personlig hälsa och frånvarostatistik. En högrelevant korrelation för att förstå och motverka sjukskrivningar samt för att bibehålla och stärka frisknärvaron.  

Läs mer om Wellbefys hälsoundersökning företag