Hur tillit kan leda till ett stärkt medarbetarskap - 7 viktiga insikter för att nå dit

Dela :

Med ett tillitsfullt klimat kan organisationer vinna mycket. Enligt den senaste forskningen bidrar tillit till ett ökat engagemang, prestation och välmående hos medarbetaren. Frågan är, hur skapar man ett tillitsfullt klimat? Det har vi tagit reda på!

Effekten av ett tillitsfullt klimat

Först av allt måste vi förstå vad tillit faktiskt gör med medarbetaren och organisationen. Tillit kan ses som ett ekonomiskt smörjmedel och ökar förmågan hos organisationer att uppnå sina mål. Det intressanta med detta är att när människan upplever tillit skapas oxytocin i våra hjärnor. Oxytocin sprider känslan av att “jag vill hjälpa till” och ökar samarbetsförmågan bland medarbetarna. De som är grunden till skapandet av ett tillitsfullt arbetsklimat är organisationen och ledarna. Det handlar helt enkelt om hur organisationskulturen ser ut. Om det finns utrymme för dialog och samtal. Om hur ledarskapet ser ut. Om ledaren är någon medarbetarna kan anförtro sig till.

Tillit i organisationen leder till medarbetare som:

  • stannar i organisationen länge
  • mår bra
  • är innovativa
  • får en ökad prestationsförmåga (individuellt och samarbetet mellan sina kollegor)
  • är engagerade

Så, hur skapas ett tillitsfullt klimat?

Enligt oss går det att sammanfatta med sju viktiga insikter om; Empowerment, Tillkännagivande, Förväntningar, Öppenhet, Omtanke, Investering och Naturlighet i organisationen

1) EMPOWERMENT

Empowerment bidrar till arbetsglädje, god kundservice, frisknärvaro och engagemang. Det leder ofta till ett ökat självledarskap eftersom det tillåter medarbetaren att välja vilka projekt hen vill arbeta med. Det minskar osäkerheten och ger en motivation för att slutföra projekt. Det öppnar även upp för möjligheten att tillfullo utnyttja hela medarbetarens spektra av kompetens och erfarenheter, då hen får fria tyglar att själv utforma sina arbetsuppgifter.

2) TILLKÄNNAGE, FIRA OCH BERÖMMA

Att se sina medarbetare och ge regelbundet beröm för vad de har åstadkommit och har gjort är väldigt viktigt. Det är även bra att ge beröm på olika vis. Individuellt till en person, eller i grupp (den största effekten blir när beröm ges i ett gruppsammanhang). Att fira framgång tillsammans - när ni har uppnått ett visst mål fira det, visa uppskattning och ge beröm.

3) FÖRVÄNTNINGAR

Som ledare är det viktigt att sätta rimliga mål. Mål som upplevs tillräckligt stimulerande samtidigt som de inte upplevs som helt omöjliga att uppnå. Vilket görs bäst tillsammans med medarbetarna. Tipset är att följa upp detta kontinuerligt. Målet bör vara tydligt och konkret. Annars finns det en stor risk att det skapar hög stress. Se till så att inga teams strävar mot mål som går emot varandra, utan med varandra åt samma håll. Mål bör vara satta utifrån en tidsperiod och veckovis feedback är att rekommendera. Skapa en arena för medarbetare att dela med sig av hur de lyckades.

4) ÖPPENHET

Öppenhet uppstår när information i stor utsträckning delas med kollegor. Öppen och uppriktig kommunikation främjar trovärdighet genom att det minskar rädslan och osäkerheten kring organisationens strategier och planer. Helt enkelt våga vara transparent om hur det går och om vad som händer. Om inte transparens och öppenhet existerar kan det istället skapas olika rykten som kan leda till rädsla bland medarbetarna.

5) OMTANKE

Det är viktigt att medvetet bygga relationer med kollegor. Av någon anledning får vi veta att vi inte ska bilda vänskap på jobbet. Galluporganisationen har funnit att de som har rapporterat att de har en bästa vän på jobbet är mer engagerade än de som inte har det. Att satsa på teambuilding regelbundet och goda dialoger ger värde. Att bygga en arbetsplats fylld med omtanke är ett effektivt sätt för att skapa produktiva och innovativa medarbetare som når organisationens mål. Utöver det stärks medarbetarnas psykosociala välmående.

6) INVESTERA

Investera i medarbetarnas utveckling. Flera företag är bra på att investera i olika utbildningar etc. Men det som oftast glöms bort är att investera i hela personen, alltså både på ett professionellt och individuellt plan. En sådan investering leder till tillväxt och utveckling av medarbetare, och bidrar till ökat förtroende för organisation och ledare. Medarbetare som organisationen investerar i blir även de bästa ambassadörerna och sprider gärna ett gott rykte om organisationen.

7) NATURLIG

Med naturlig menas att en organisation och dess ledare vågar vara ärliga och sårbara. Att vara naturlig kräver att ledare inte bara talar om förtroende utan också är trovärdiga i det. Att begära hjälp från medarbetare är faktiskt det första steget i att vara en naturlig ledare. Att ärligt fråga om hjälp avslöjar en ledares sårbarhet och motiverar att arbeta som ett team för att nå ett mål.Förtroende uppnås inte genom att diktera order till underordnade; Det handlar snarare om att engagera medarbetare för organisatorisk framgång. En ledare kan inte tvinga en organisation att vara framgångsrik, men hen kan sätta upp mål, uppmuntra kulturen och ge de resurser som behövs för att lyckas.