Vad gör en hälsokonsult?

Dela :

Hör du begreppet hälsokonsult allt oftare? Kanske har din arbetsplats till och med valt att ta in en hälsokonsult? Även om konceptet är rätt så nytt, har det vuxit sig starkt under de senaste åren. Vi har blivit allt mer medvetna om vikten av en hälsosam livsstil, både privat- och i arbetslivet, och många arbetsgivare väljer att ta in hälsoinsatser för att arbeta proaktivt med psykiskt och fysiskt välmående bland medarbetarna. Låt oss reda ut vad en hälsokonsult fyller för funktion och var…

Vad gör en hälsokonsult?

När en organisation väljer att ta in hälsoinsatser för att arbeta förebyggande med hälsa utgör hälsokonsulten en coachande roll. Hälsokonsultens uppgift är att kartlägga och analysera medarbetarens livsstil och vanor samt att identifiera individens styrkor och svagheter. Syftet är att förstå och utvärdera medarbetarens behov och potentiella orsaker till obalans för att sedan utifrån hälsofaktorer vägleda och skapa stabilitet både i arbetslivet och privat. Rent konkret innebär detta att hälsokonsulten, med hjälp av motiverande samtal, planerar och sätter in hälsofrämjande insatser för beteendeförändringar och ett hållbart mående. Detta kan innebära förslag på träning, kost och stresshantering som medarbetaren ska implementera i sin vardag. Hälsokonsulten följer även upp och guidar hela vägen och fungerar som en trygg punkt i medarbetarnas hälsoarbete.

När och varför ska man ta in en hälsokonsult?

Arbetsrelaterad ohälsa är dessvärre relativt vanligt förekommande. Psykosociala och fysiska arbetsmiljöfaktorer som sätter medarbetarna i obalans minskar produktiviteten och ökar sjukfrånvaron. Detta gör att många företag ser ett allt större behov av att göra omfattande hälsoinsatser och arbeta proaktivt med välmående på arbetsplatsen för att hålla medarbetarna friska. Det har blivit tydligt att det är viktigt att arbeta förebyggande snarare än vårdande eftersom detta skapar avsevärt hållbarare arbetsplatser.

Företag tar ofta in hälsokonsulter som en del av ett större hälsofrämjande arbete inom organisationen. Hälsokonsulterna finns där för att skapa strategier och lösningar som hjälper medarbetarna att öka och stärka deras välmående, engagemang och produktivitet. Resultatet av dessa hälsoinsatser har visat på minskad ohälsa och frånvaro och effektivare, gladare och mer framgångsrika arbetsplatser. 

Använd er medarbetarundersökning/ Pulsmätning som underlag när ni tar in en hälsokonsult

Det kan vara svårt att veta exakt vart och på vilket sätt det klämmer. När ni gör en pulsmätning eller medarbetarundersökning så får ni en analys över nuläget och det blir enklare att veta vilka era faktiska behov är. Hälsokonsulten kommer in på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ni kan även utvärdera och se ifall hälsoarbetet har gett någon effekt. Vi på Wellbefy fokuserar lite extra just på medarbetarens egna hälsa i våra undersökningar. Vi ger er ett hälsoindex där både frågor om upplevd arbetsmiljö samt personlig hälsa ställs.