Systematisk arbetsmiljöarbete (Wellbefy Guide)

Dela :

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM- AFS: 2001:1) ? Få koll på Arbetsmiljöverkets fyra steg och skapa tydligare rutiner och åtgärdsplaner! För att ge en kort introduktion till det, så bör Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM - AFS 2001:1) vara en del av den dagliga verksamheten enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Arbetsmiljön omfattar de fysiska och psykosociala förhållandena på en arbetsplats. Att följa upp arbetsmiljön och hur medarbetarna mår är viktigt i skapandet av en hållbar och attraktiv organisation (Employer Branding). Attraktiv för både medarbetare, kunder och partners.

Syftet med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Syftet med SAM (AFS 2001:1) är att främja en god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen, med det förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska vara kopplat till verksamhetens styrning. Det innebär att det ska finnas tydliga rutiner, kunskap, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och samverkan i organisationen kring detta.

Hur skapas ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Allt arbetsmiljöarbete ska enligt Arbetsmiljöverket ske systematiskt och planerat. Arbetet består utav fyra delar: undersökning, riskbedömning, åtgärd, kontroll.

1) Undersökning av verksamhet i form av checklistor och medarbetarundersökning. Undersökningen ska göras som minst årligen och hjälper er att få en överblick av situationen.

2) Riskbedömning och riskanalys av undersökningen.

3) Åtgärder av de risker som uppkommit i bedömning och analys.

4) Kontroll och uppföljning av åtgärder för att se om de verkligen har skapat en skillnad.

Vem har ansvaret? 

SAM gäller för alla arbetsgivare och arbetet omfattar alla i företaget, alltså arbetstagare, praktikanter, lärlingar, vikarier, provanställda, projektanställda och chefer. Som arbetsgivare har du även ett ansvar för inhyrd personal. De arbetsgivare som hyr ut sina medarbetare, exempelvis bemanningsföretag, har fortfarande ett ansvar att följa upp så att deras medarbetare inkluderas i kundens arbetsmiljöarbete. Dock kan inte bemanningsföretag bestämma över deras personals lokaler, maskiner och utrustning. Det blir därför extra viktigt för exempelvis ett bemanningsföretag att arbetet följs upp gällande val av arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid. Den som hyr ut arbetskraft behöver även vara uppmärksam på medarbetarnas totala fysiska och psykiska belastning.

Skapa systematik med oss

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM - AFS 2001:1) ska vara enkelt och effektivt. Med Wellbefy skapas enkelt en systematik.

1) Ställ frågor om medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö och skapa checklistor för uppföljning.

2) Följ trender och upptäck eventuella risker och utmaningar.

3) Gör rätt åtgärder på rätt ställe vid rätt tidpunkt med datan som underlag. Skapa och följ upp åtgärdsplaner för kontroll direkt i verktyget!