Sjukfrånvaro - identifiera orsaker och förebygg i tid

Dela :

Få bättre insikt i hur sjukfrånvaro påverkar organisationen, och lär dig hur ni kan identifiera orsaker tidigt och arbeta förebyggande innan sjukfrånvaron börjar bli kostsam för arbetstagare och organisation.

Konsekvenser av hög sjukfrånvaro för arbetsgivare

En hög nivå av sjukfrånvaro kan medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser. Det påverkar inte bara företagets kostnader utan även intäkter och övergripande ekonomisk hälsa. Här är några av de ekonomiska konsekvenserna av för hög sjukfrånvaro som organisationer bör vara medvetna om:

 • Ökade kostnader för temporär personal.
 • Förlorade intäkter från minskad produktion.
 • Eventuell ökning av försäkringspremier.Om sjukfrånvaron är hög kan företagets försäkringsbolag uppfatta det som en ökad risk och därmed höja försäkringspremierna.
 • Eventuella sjukskrivningar.

De vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro

Fysiska faktorer

Fysiska faktorer kan ha en betydande inverkan på sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer och vidta åtgärder för att minska risken för sjukdom och skador hos medarbetarna.

 • En ergonomiskt utformad arbetsmiljö är avgörande för att förebygga fysiska besvär och skador. Det inkluderar att se till att arbetsstationer är korrekt inställda, ha ergonomiska möbler och utrustning, samt erbjuda rätt utbildning och träning för att främja rätt arbetsställningar och rörelsemönster.
 • Skapa en säker arbetsmiljö genom att identifiera och åtgärda potentiella faror och risker på arbetsplatsen. Det är viktigt att ha tydliga säkerhetsrutiner och tillhandahålla skyddsutrustning för att minska risken för olyckor och skador.
 • Hantera arbetsbelastning och stress genom att se till att arbetsuppgifterna är rimliga och ge medarbetarna möjlighet att ta pauser och återhämta sig under arbetsdagen. Det är viktigt att skapa en balanserad arbetsmiljö för att undvika utmattning och fysiska besvär.

Psykosociala faktorer

Psykosociala faktorer spelar en betydande roll i medarbetares hälsa och sjukfrånvaro. Stress och psykologisk belastning i arbetsmiljön kan, om de inte hanteras korrekt, leda till både fysiska och mentala hälsoproblem.

 • Ett högt tempo och konstant press för att uppnå mål kan skapa social stress, till exempel genom att medarbetare känner sig överbelastade och har svårt att hantera arbetskraven.
 • Konflikter eller brist på stöd kan bidra till psykologisk belastning, till exempel genom att medarbetare upplever mobbning eller saknar stöd från sina kollegor eller chefer.
 • Otillräcklig jobbsäkerhet kan leda till ökade stressnivåer och ultimat sjukfrånvaro, till exempel när medarbetare känner oro för att förlora sina jobb eller upplever osäkerhet kring sin anställning.
 • Brister i arbetsorganisation och ledarskap kan skapa en psykosocialt otillfredsställande miljö, till exempel när medarbetare inte har tydliga roller och ansvar, eller när chefer inte ger tillräckligt stöd och feedback till sina team.

Hur kan man förbättra arbetsmiljön för att minska sjukfrånvaron?

Det finns mycket ni kan göra för att förebygga och minska sjukfrånvaron på er arbetsplats. Vårt bästa tips är att samla in och analysera relevant data så att ni kan få en djupare förståelse för de faktorer som påverkar arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa, och i sin tur sjukfrånvarostatistiken.

Arbeta holistiskt

Att arbeta holistiskt innebär att betrakta arbetsmiljön och hälsan som en helhet. Det handlar om att inte bara fokusera på enskilda faktorer, utan att se till samspelet mellan olika aspekter. Genom att analysera data om exempelvis arbetsbelastning, arbetsorganisation, ledarskap och medarbetarnas välbefinnande kan ni få en helhetsbild av arbetsmiljön och identifiera områden som behöver förbättras.

Arbeta främjande

Att arbeta främjande innebär att inte bara reagera på problem utan att proaktivt arbeta för att främja en hälsosam arbetsmiljö. Genom att använda arbetsmiljö- och hälsodata kan ni identifiera mönster och trender som kan indikera potentiella risker eller utmaningar. Genom att agera i förebyggande syfte kan företag implementera åtgärder och initiativ för att förbättra arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa innan problem uppstår.

Arbeta systematisk

Att arbeta systematiskt innebär att ha en strukturerad och kontinuerlig process för att samla in, analysera och använda arbetsmiljö- och hälsodata. Det handlar om att ha tydliga rutiner och metoder för att samla in data, använda relevanta verktyg för analys och rapportering, samt att följa upp och utvärdera genomförda åtgärder. Genom att ha en systematisk approach kan företag säkerställa att arbetsmiljö- och hälsodata används på ett effektivt sätt för att förbättra arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa på lång sikt.

Hantera sjukfrånvaro på ett effektivt sätt

För att upprätthålla en hög närvaro är det avgörande att balansera de anställdas hälsobehov med företagets behov. Detta innebär att ge stöd för anställdas återhämtning, samtidigt som kraven på arbetsplatsens effektivitet och leverans uppfylls. Detta gör ni enklast genom att följa lagar och regler samt vara tydliga i kommunikationen.  

Följ arbetsmiljölagen

Det är viktigt att vara medveten om reglerna och kraven som Försäkringskassan och arbetsmiljölagen ställer. Genom att ha rätt rutiner och processer på plats kan företag hantera sjukfrånvaro på ett effektivt sätt och minimera de ekonomiska konsekvenserna. Det kan innebära att ha tydliga riktlinjer för sjukanmälan, följa upp sjukfrånvaro och erbjuda stöd och återhämtning för medarbetare som återvänder till arbete efter en sjukperiod. Genom att vara medveten om och följa dessa regler kan företag säkerställa en sund och hållbar arbetsmiljö samtidigt som de minskar de ekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaro.

Tydlig sjukfrånvaro policy

Sjukfrånvaro policy är en uppsättning riktlinjer och åtgärder som ett företag implementerar för att hantera och minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. Det är en strategi som syftar till att främja en hälsosam arbetsmiljö och uppmuntra medarbetarna att ta hand om sin hälsa.

En tydlig sjukfrånvaro policy är viktig av flera skäl. För det första ger den medarbetarna en tydlig förståelse för företagets förväntningar och regler när det gäller sjukfrånvaro. Det skapar en kultur där medarbetarna känner sig trygga att rapportera sjukdom och ta ledigt när det behövs. En tydlig sjukfrånvaro policy innebär också att företaget kontinuerligt utvärderar och anpassar sin policy efter behov. Det kan innebära att revidera riktlinjer, erbjuda ytterligare förmåner eller resurser, eller implementera nya strategier för att minska sjukfrånvaron. Genom att vara flexibel och anpassningsbar kan företaget möta förändrade behov och utmaningar som kan påverka sjukfrånvaron.

Kommunikation och stöd till medarbetare

Kommunikation spelar en avgörande roll för att minska och hantera sjukfrånvaro. Genom öppenhet och regelbundna uppdateringar kan ledningen bygga och upprätthålla förtroende, vilket bidrar till en mer resilient och hängiven personalstyrka.

Att erbjuda stöd till medarbetare med högre sjukfrånvarorisk ger betydande fördelar. Dessa individer känner sig mer förstådda och stöttade, vilket bidrar till större arbetsnöjdhet och ökar deras förmåga att hantera stress.

Ett integrerat tillvägagångssätt som kombinerar tydlig kommunikation med proaktivt stöd kan vara avgörande för att hantera sjukfrånvaro på lång sikt. Det kan minska oönskad omsättning, förbättra personalens välmående och driva företagets framgång.