Vilken typ av organisationskultur och arbetsklimat ökar prestation?

Dela :

Organisationskultur och arbetsklimat benämns ofta som nyckelfaktorer för en organisations prestation inom olika områden. Det präglar medarbetarnas beteende och välmående. När medarbetaren mår bra så mår organisationen bra. Därför blir det viktigt att förstå hur en god organisationskultur och arbetsklimat kan skapas.

Organisationskulturen som en vägvisare för medarbetaren

Vi börjar med att kolla närmre på hur vi kan mäta och förstå en bra organisationskultur. För att förklara det närmre så baseras organisationskulturen främst på hur normativa beteenden och förväntningar uppfattas på arbetsplatsen. Normerna och förväntningarna blir en vägvisare för medarbetarna i deras prioriteringar och hur de utformar sina arbetsuppgifter. Detta leder till två viktiga insikter.

Den första insikten, betydelsen av organisationens värdeord och hur de synliggörs i organisationen. Används värdeorden som riktlinje vid beslut i alla led eller står de endast skrivet i ett fint dokument och dammar? Vilka signaler samt arbetsform skapar värdeorden? Den andra insikten, värdet av kommunikationen om förväntningar, och hur ledaren arbetar med det. Prioriteras dialog och uppföljning av feedback? Vilka förväntningar finns på medarbetarna? Vilka förväntningar har medarbetarna på sin ledare?

Normerna och förväntningarna blir en vägvisare för medarbetarna i deras prioriteringar

En organisation med en bra kultur är en där det finns förtroende för medarbetarens kompetens och tillvägagångssätt i sin arbetsroll och som värnar och skapar möjlighet till fortsatt kompetensutveckling. En kultur som skapar goda kundresultat, hög servicekvalité och innovationsförmåga. Undvik därför en organisationskultur som skapar internt motstånd och stelhet. Vilket organisationer med stark byråkrati och trögrörlighet vanligen genererar. När vi öppnar upp för dialog och ställer frågorna ovan så får vi ofta en mer flytande öppen organisation, där alla är med och sätter förväntningarna vilket leder till den bästa organisationskulturen.

Steget mot framgång enligt oss: en organisationskultur som värderar empowerment, lärande och stimulans högt. Ett ledarskap som för dialog och följer upp förväntningar.

Arbetsklimatet - skapas av medarbetaren

Vi fortsätter med arbetsklimat. I ett funktionellt arbetsklimat upplever medarbetaren en ökad förståelse för sitt arbete och sin roll. Likaså en god uppfattning över sitt bidrag till organisationens framgång. Funktionellt arbetsklimat är tydligt och stöttande vilket ökar medarbetarnas känsla av hanterbarhet och begriplighet, vilket är bra. Ett arbetsklimat som bidrar till ökat engagemang är också att föredra. Där upplevs arbetet gärna som meningsfullt och ett ökat kundintresse är ett faktum.

Ett arbetsklimat som värdesätter funktionalitet och engagemang ökar servicebeteende och minskar personalomsättningen. För att kunna utvärdera arbetsklimatet så måste vi förstå att det är medarbetarna som skapar det. Det är medarbetarnas delade uppfattning av deras gemensamma arbetsmiljö - vilken inverkan de känner sig ha på sitt egna välmående och arbetsfunktion.

Ett arbetsklimat som värdesätter funktionalitet och engagemang ökar servicebeteende och minskar personalomsättningen.

Varje medarbetare har sin egen personliga bedömning av meningen och betydelsen av sitt arbete. Behovet av tydlighet och stöd kan även skiljas från person till person. Om vi tänker på att alla har sin egen upplevelse, så är det ganska lätt att förstå hur komplext detta blir för organisationen och dess ledare. Hur viktigt det blir att förstå varje individ och utvärdera behoven.

Steget mot framgång enligt oss: skapa ett mer situationsanpassat ledarskap som tar hänsyn till varje medarbetare. Det innebär att varje ledare bör ha en rimlig storlek på de team hen leder. Ett ledarskap som värdera dialog och feedback. Även värdesätter firandet av framgång, stort som smått.

Få hjälp med att utvärdera organisationskulturen och arbetsklimatet

Wellbefy uppmäter organisationskultur och arbetsklimat genom modellerna KASAM (Känsla av sammanhang) och Krav-Kontroll-Stöd-modellen. Det är ett effektivt sätt att klargöra hur ledarskapet uppfattas och på så vis arbeta mot det bättre. När vi får koll på detta och kan arbeta för ett bättre klimat och kultur ökar medarbetarnas välmående och prestation.