eNPS, NMI och medarbetarengagemang - hur mäts det på bästa sätt?

Dela :

I den här artikeln går vi igenom vad måtten NMI, eNPS och medarbetarengagemang innebär samt hur det kan sättas i relation till arbetsmiljö och effektiva processer och ledarskap.

eNPS och medarbetarengagemang - två av de vanligaste nyckeltalen som organisationer mäter sig med idag!

eNPS och medarbetarengagemang kopplas många gånger ihop, trots att det är helt olika frågor som ställs. Medarbetarengagemang är omdiskuterat och det är delat hur det definieras, men för att göra någon form av sammanfattning så handlar det om att mäta drivkrafter en tänker ligger bakom ett högt engagemang. eNPS däremot är snarare ett mått på graden av vilja att rekommendera arbetsplatsen. 

Employee Net Promoter Score - eNPS

Employee Net Promoter Score, förkortat eNPS är ett mått framtaget för att få en en överblick över medarbetarupplevelsen. Nyckeltalet bygger på endast en, men väldigt bred fråga. På grund av att den är så pass bred så menar många att det går att fånga upp mycket genom att endast ställa den frågan, samtidigt som det blir lättare att ställa den ofta. En annan anledning till att använda nyckeltalet är för att jämföra mot andra verksamheter. Detta då det är ett enkelt välanvänt mått. 

Frågan ställs genom att medarbetarna får skatta på en skala 1-10 hur troligt det är att de skulle rekommendera sin arbetsplats till andra. Den lyder:  "Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?" 

Ladda ned vår guide till hur du analyserar och räknar ut nyckeltal så som eNPS! 

eNPS är ett nyckeltal som har kommit att värderas högst i många verksamheters medarbetarenkäter och mer frekventa pulsmätningar. Detta har att göra med att det är lätt att ställa det i relation till andra nyckeltal. Exempelvis, går det att kolla på eNPS i relation till kundlojalitet. (cNPS, Customer Net Promoter Score eller NKI, nöjdkundindex använt mycket i scenska kontexter). Det är dessutom ett bra sätt att få en förståelse för ambassadörskapet bland medarbetare något som i sin tur kan ge en viss förståelse för hur attraktiv organisationen är utåt för potentiella framtida medarbetare. Det blir på så vis en bra fråga att använda för att arbeta vidare och se effekten av organisationens Employer Branding arbete. 

Viktigt att komma ihåg är att eNPS som ensamt nyckeltal i era undersökningar av medarbetarupplevelse inte är nog ifall ni vill förstå vart era styrkor och utmaningar faktiskt ligger. Vidare vilka åtgärder ni bör ta för att stärka eNPS ytterligare. För bästa analys rekommenderar vi att komplettera med fler frågor kopplade till arbetsmiljö och engagemang. 

Viktigt att komma ihåg är att eNPS som ensamt nyckeltal i era undersökningar av medarbetarupplevelse inte är nog ifall ni vill förstå vart era styrkor och utmaningar faktiskt ligger. Vidare vilka åtgärder ni bör ta för att stärka eNPS ytterligare.


Medarbetarengagemang 

Som tidigare nämnt så är det lite omtvistat av forskare vad medarbetarengagemang egentligen betyder. Många menar på att ett högt engagemang kommer ifrån att medarbetaren känner en arbetsglädje och nöjdhet med sin situation dels utifrån relationer men också stolthet kring arbetsplats. Det är här kopplingen till eNPS görs då det handlar om hur gärna en hade rekommenderat sin arbetsplats vilket kan kopplas till många av de precis nämnda drivkrafterna bakom engagemang. Det är dock bredare än så och handlar även om hur stor delaktighet medarbetaren känner i organisationens framgångar och motgångar samt hur uppskattad hen känner sig.  

Medarbetarengagemang är ett av Wellbefys större KPI:er. Vi skulle rekommendera att ni vid mätning av medarbetarengagemang använder ett validerat mått som vårt. Det finns till skillnad från eNPS inga frågor som går att säga att de är universella. För att ge någon form av vidare förståelse för engagemang så är vår definition att KPI:et går in på flera olika områden. Så många gånger rör det sig om 10-15 frågor totalt.

Wellbefy verktyg mäter engagemang genom att gå in på dessa områden: 

- Relation till ledare: uppskattning, empowerment

- Relation till Kollegor: samarbete

- Meningsfullhet: Tydlighet, inflytande, fira, arbetsglädje

- Organisation: vision, kommunikation och strategi

- Begriplighet: syfte, återkoppling och helhetssyn

Läs mer om hur vi ser på KPI:et i vår guide där vi går igenom olika viktiga nyckeltal att ta med i er mätning av medarbetarupplevelse! 

NMI- Nöjdmedarbetarindex 

Nöjdmedarbetarindex (förkortat NMI) bygger på tre frågor och är till skillnad från engagemangsmätningar mer kopplat till trivseln på arbetsplatsen. De tre huvudfrågorna i NMI-indexet (Används med en 1-10 skala). 

- Hur nöjd är medarbetaren med sin arbetsplats

- Uppfyller arbetsplatsen medarbetarens förväntningar

- Hur nära medarbetaren anser att arbetsplatsen liknar ett tänkt ideal. 

Liksom eNPS är det ett bra mått att använda sig av för att benchmarka mot andra då det är välanvänt och enkelt utformat. Likaså gör enkelheten att det kan vara svårt att på djupet förstå vad det är som får medarbetarna att känna nöjdhet. För att förstå era styrkor och utmaningar är det en god idé att komplettera med några ytterligare frågor kring engagemang och arbetsmiljö. 

Vi rekommenderar ett bredare tänk: sätt arbetsmiljö i relation till engagemang. 

Vi skulle säga att medarbetarengemang, eNPS och NMI som nyckeltal i er medarbetarundersökning är ett steg på vägen mot en bra kartläggning. Men vår rekommendation är att även inkludera arbetsmiljöfrågor. Se paralleller mellan arbetsmiljö och engagemang och hur det kan leda till en högre effektivitet. Helt enkelt hitta till processer där ni får en högre frisknärvaro och medarbetare känner ett högt engagemang. Det går inte riktigt att jobba med det ena utan det andra. Slutsaten är egentligen att våga satsa på det underliggande vad:et till att medarbetarupplevelsen ser ut som den gör. 

Som ni kan läsa och förstå så finns det mycket att vinna på att implementera en undersökning och gärna oftare än en gång i året/halvåret. Så med det sagt, hur ska ni tänka? Vilka KPI:er är relevanta för er? 

Kontakta gärna oss! Vårt frågebatteri är uppbyggt för att kunna balansera just arbetsmiljö och engagemang på ett sätt som sätter vad:et i fokus!