KASAM i arbetsmiljöarbetet

Dela :

Att arbeta med KASAM, känsla av sammanhang i en organisation är ett smart och långsiktigt arbete för höjd personalhälsa. Modellen kan arbetas med på olika vis. Dels i medarbetarenkäter och ledarskapsutbildningar, men även i dialogen med medarbetarna. Att våga samtala om dessa frågor är av stor fördel. Bjud in till dialog kring ämnet under era årliga kickoffer och medarbetarsamtal.

KASAM, känsla av sammanhang i arbetsliv

Vår medarbetarundersökning/pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM. framtagen av Aaron Antonovsky, som metod. Det är en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och engagemang. Medarbetare svarar på frågor kopplade till KASAMs tre grundpelare; Begriplighet, Medvetenhet och Hanterbarhet. Svaren kan sedan läsas av tillsammans med andra viktiga mätetal så som eNPS, stress, ledarskap och medarbetarskap i vårt pulsmätningsverktyg.

Känsla av sammanhang stöd i medarbetarsamtal

KASAM, känsla av sammanhang, är även ett populärt underlag att använda vid medarbetarsamtal. Medarbetaren fyller i ett KASAM-formulär som sedan används som underlag i samtalet. Vi rekommenderar att göra ett test med fokus på känsla av sammanhang i arbetsliv. Kontakta gärna oss så kan vi ge er en kostnadsfri rådgivning kring upplägg!

Forskningen bakom KASAM

Aaron Antonovsky grundade KASAM, känsla av sammanhang, och var professor i medicinsk sociologi. I en studie undersökte han personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som ändå upplevde sig ha god hälsa. Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserar på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som skapar hälsa. Enligt Antonovsky var det viktigt att identifiera de faktorer som gynnade och främjade hälsa snarare än att se till de faktorer som enbart fokuserar på att bota sjukdom. Han menade på att människans tillvaro måste vara: begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dessa tre begrepp som ligger till grund i begreppet KASAM. Vilket han använde sig av i studien när han ville förstå vad som skapar psykiskt välmående.

KASAM består av 3 dimensioner

Wellbefys modell av KASAM

Meningsfullhet

Att känna meningsfullhet i livet. Meningsfullhet är en viktig nyckel till välmående. Något människor upplever när de utmaningar som de stöter på är värda att engagera sig i. Att stärka medarbetarnas meningsfullhet kan göras genom samtal, att lyssna och följa upp. Det är även en viktig del vid rekrytering. Att förväntningar stämmer överens.

Begriplighet

Att uppleva begriplighet i sammanhanget som människan lever i. Det som händer inom och utanför individen är begriplig, strukturerad och går att förutse. De flesta människorna mår bäst av regelbundenhet i vardagen. I Arbetet skulle det kunna möjliggöras genom utbildningar, återkoppling och feedback.

Hanterbarhet

Att känna hanterbarhet i livet är viktigt. Det innebär att människan vid olika händelser i livet kräver att olika resurser finns tillgängligt. Att ha resurser vid motgångar förenklar individens hantering av händelsen. Att öka personalens hanterbarhet i sin arbetssituation är värdefullt. Genom trygghet, förståelse och dialog kan detta stärkas.