KASAM

Känsla Av SAMmanhang för ökad psykosocial arbetsmiljö. En bra hjälp för att koppla samman hälsa med ledarskap och HR i organisationer. 

Känsla Av SAMmanhang

KASAM har blivit en välanvänd metod för att undersöka vilka de väsentligaste förutsättningarna är för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan. KASAM betyder Känsla Av SAMmanhang. KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro, personalhälsa och att stärka arbetsmiljön. En ledarskapsteknik för att leda så att människor vill, kan och orkar bidra, både i vardagens rutiner och i förändringsarbete.

FOKUS PÅ DET FRISKA 

Aaron Antonovsky grundade KASAM och var professor i medicinsk sociologi. I en studien undersökte han personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som ändå upplevde sig ha god hälsa. Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserade på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som skapar hälsa. Enligt Antonovsky var det viktigt att identifiera de faktorer som gynnade och främjade hälsa snarare än att se till de faktorer som enbart fokuserar på att bota sjukdom. Han menade på att människans tillvaro måste vara: begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dessa tre begrepp som ligger till grund i begreppet KASAM. Vilket han använde sig av i studien när han ville förstå vad som skapade god psykiskt välmående.


KASAM I PRAKTIKEN

Att arbeta med KASAM i en organisation är ett smart och långsiktigt arbete för höjd personalhälsa. Modellen kan arbetas med på olika vis. Dels i medarbetarenkäter, även ledarskaps-utbildningar och i dialogen med medarbetarna. Att våga samtala om dessa frågor är av stor fördel. Bjuda in till dialog kring ämnet under era årliga kickoffer och medarbetarsamtal. Många av de medarbetarundersökningar som görs har ett främsta fokus på NMI/eNPS. Att komplettera det med medarbetarnas välbefinnande och upplevelse av arbetsmiljö är värdefullt i ert långsiktiga hälsoarbete.   
KASAM OCH WELLBEFY

Vår medarbetarundersökning/pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM som metod. Det blir en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och engagemang. Medarbetare svarar på frågor kopplade till de tre grundpelarna som KASAM är uppbyggt av. Begriplighet, medvetenhet och hanterbarhet. Svaren kan sedan läsas av med andra viktiga insikter om bland annat eNPS i vårt verktyg Health Analytics. När medarbetare mår bra så mår organisationen bra

MENINGSFULLHET

Att känna meningsfullhet i livet.

Meningsfullhet är en viktig nyckel till välmående. Något människor upplever när de utmaningar som de stöter på är värda att engagera sig i. Att stärka medarbetarnas meningsfullhet kan göras genom samtal, att lyssna och följa upp. Det är även en viktig del vid rekrytering. Att förväntningar stämmer överens.

BEGRIPLIGHET

Att uppleva begriplighet i sammanhanget som människan lever i. Det som händer inom och utanför individen är begriplig, strukturerad och går att förutse.

De flesta människorna mår bäst av regelbundenhet i vardagen. I Arbetet skulle det kunna möjliggöras genom utbildningar, återkoppling och feedback.

HANTERBARHET

Att känna hanterbarhet i livet är viktigt. Det innebär att människan vid olika händelser i livet kräver att olika resurser finns tillgängligt. Att ha resurser vid motgångar förenklar individens hantering av händelsen. Att öka personalens hanterbarhet i sin arbetssituation är värdefullt. Genom trygghet, förståelse och dialog kan detta stärkas.   


Hur är din hälsostatus?

Testa vår personliga hälsocheck som är skapad utifrån KASAM. Ett test som ger dig förståelse om din situation och roll.

Testa 12 dagar kostnadsfritt

Testa vårt verktyg och få en kartläggning över er organisations KASAM.

HÖJA DEN PSYKOSOCIALA HÄLSAN

Hälsokorset (som visas till vänster) är en vedertagen modell som kan hjälpa till att identifiera en individs hälsotillstånd. Syftet är att visa på att en fysisk sjuk människa kan uppleva god hälsa och livskvalité. Lika så som en fysisk frisk människa kan uppleva ohälsa. Bilden till vänster illustrerar en människa med god fysisk hälsa men som upplever ohälsa. Något som är väldigt vanligt vid psykosociala besvär. Vilket vi har en ökad trend av i Sverige. Att sträva efter att befinna sig inom den högra rutan högst upp till höger är såklart det optimala, men lika så högst upp till vänster beroende på fysiska förhållanden.