KASAM - Känsla Av SAMmanhang

Hur är ditt KASAM i arbets- och privatlivet?

Få koll med Wellbefy

Vad är KASAM ?

KASAM har blivit en välanvänd metod för att undersöka vilka de väsentligaste förutsättningarna är för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan. KASAM betyder Känsla Av SAMmanhang. KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro, personalhälsa och att stärka arbetsmiljön. En ledarskapsteknik för att leda så att människor vill, kan och orkar bidra, både i vardagens rutiner och i förändringsarbete.

KASAM och Wellbefy

Vår medarbetarundersökning/pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM som metod. Det blir en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och engagemang. Medarbetare svarar på frågor kopplade till KASAMs tre grundpelare; Begriplighet, Medvetenhet och Hanterbarhet. Svaren kan sedan läsas av med andra viktiga insikter om bland annat eNPS i vårt verktyg Health Analytics.

Testa 14 dagar kostnadsfritt

Testa vårt verktyg och få en kartläggning över er organisations KASAM.

KASAM för din organisation


Över 2400 svenskar har gått in och gjort vårt KASAM-test. Läs vår sammanställda rapport om svenskens Känsla Av Sammanhang.

Lär dig mer om KASAM

FOKUS PÅ DET FRISKA 

Aaron Antonovsky grundade KASAM och var professor i medicinsk sociologi. I en studie undersökte han personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som ändå upplevde sig ha god hälsa. Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserade på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som skapar hälsa. Enligt Antonovsky var det viktigt att identifiera de faktorer som gynnade och främjade hälsa snarare än att se till de faktorer som enbart fokuserar på att bota sjukdom. Han menade på att människans tillvaro måste vara: begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dessa tre begrepp som ligger till grund i begreppet KASAM. Vilket han använde sig av i studien när han ville förstå vad som skapar psykiskt välmående.


KASAM I PRAKTIKEN

Att arbeta med KASAM i en organisation är ett smart och långsiktigt arbete för höjd personalhälsa. Modellen kan arbetas med på olika vis. Dels i medarbetarenkäter och ledarskapsutbildningar, men även i dialogen med medarbetarna. Att våga samtala om dessa frågor är av stor fördel. Bjuda in till dialog kring ämnet under era årliga kickoffer och medarbetarsamtal. Många av de medarbetarundersökningar som görs har ett främsta fokus på NMI/eNPS. Att komplettera det med medarbetarnas välbefinnande och upplevelse av arbetsmiljö är värdefullt i ert långsiktiga hälsoarbete.   

KASAMs tre byggstenar

KASAM-testet består av tre olika dimensioner med frågor; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

MENINGSFULLHET

Att känna meningsfullhet i livet.

Meningsfullhet är en viktig nyckel till välmående. Något människor upplever när de utmaningar som de stöter på är värda att engagera sig i. Att stärka medarbetarnas meningsfullhet kan göras genom samtal, att lyssna och följa upp. Det är även en viktig del vid rekrytering. Att förväntningar stämmer överens.

BEGRIPLIGHET

Att uppleva begriplighet i sammanhanget som människan lever i. Det som händer inom och utanför individen är begriplig, strukturerad och går att förutse.

De flesta människorna mår bäst av regelbundenhet i vardagen. I Arbetet skulle det kunna möjliggöras genom utbildningar, återkoppling och feedback.

HANTERBARHET

Att känna hanterbarhet i livet är viktigt. Det innebär att människan vid olika händelser i livet kräver att olika resurser finns tillgängligt. Att ha resurser vid motgångar förenklar individens hantering av händelsen. Att öka personalens hanterbarhet i sin arbetssituation är värdefullt. Genom trygghet, förståelse och dialog kan detta stärkas.   Hur är ditt KASAM?

Testa vår personliga hälsocheck som är skapad utifrån KASAM.

Ett test som ger dig förståelse om din situation och roll.

Är du en ledare som använder dig av KASAM vid utvecklingssamtal?

Ta del av vår mall för hur du kan skapa en bättre och mer framgångsrik medarbetardialog. Ange din mejl så skickar vi ut vår populära mall till dig!

Boka demo för företag