Hur mår dina medarbetare?

KASAM - Känsla Av SAMmanhang

Läs om KASAM, Känsla Av SAMmanhang och testa Wellbefys KASAM-test speciellt framtaget för ett organisations-sammanhang!

Vad är KASAM?

KASAM har blivit en välanvänd metod för att undersöka vilka de väsentligaste förutsättningarna är för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan och betyder Känsla Av SAMmanhang. Det har dessutom kommit att bli en vanlig metod för de organisationer som fokuserar på frisknärvaro, personalhälsa och en stärkt arbetsmiljö. Ett fokus som bidrar till att människor vill, kan och orkar bidra, både i det dagliga arbetet och i förändringsarbete.

Sandra Jönsson
Health manager & 
Grundare av Wellbefy
Testa Wellbefy

KASAM och Wellbefy

Vår medarbetarundersökning/
pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM som metod. Det är en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och engagemang. Medarbetare svarar på frågor kopplade till KASAMs tre grundpelare; Begriplighet, Medvetenhet och Hanterbarhet. Svaren kan sedan läsas av tillsammans med andra viktiga mätetal så som eNPS, stress, ledarskap och medarbetarskap i vårt pulsmätningsverktyg.

Kontakta oss för mer information!

Lär dig mer om
Känsla Av SAMmanhang-modellen

"KASAM som test och metod hjälper medarbetaren och organisationen att reflektera och ställa de rätta frågorna för att förstå vad som faktiskt är grunden till välmående. På så sätt kan vi bli starkare tillsammans i förändringar och utmaningar på individ- och organisationsnivå"
Team Wellbefy - en grupp med riktiga KASAM-nördar
Modellen

Känsla Av SAMmanhang - KASAM

Aaron Antonovsky grundade KASAM och var professor i medicinsk sociologi. I en studie undersökte han personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som ändå upplevde sig ha god hälsa. Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserade på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som skapar hälsa. Enligt Antonovsky var det viktigt att identifiera de faktorer som gynnade och främjade hälsa snarare än att se till de faktorer som enbart fokuserar på att bota sjukdom. Han menade på att människans tillvaro måste vara: begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dessa tre begrepp som ligger till grund i begreppet KASAM. Vilket han använde sig av i studien när han ville förstå vad som skapar psykiskt välmående.

Meningsfullhet

Att känna meningsfullhet i livet. Meningsfullhet är en viktig nyckel till välmående. Något människor upplever när de utmaningar som de stöter på är värda att engagera sig i. Att stärka medarbetarnas meningsfullhet kan göras genom samtal, att lyssna och följa upp. Det är även en viktig del vid rekrytering. Att förväntningar stämmer överens.

Begriplighet

Att uppleva begriplighet i sammanhanget som människan lever i. Det som händer inom och utanför individen är begriplig, strukturerad och går att förutse. De flesta människorna mår bäst av regelbundenhet i vardagen. I Arbetet skulle det kunna möjliggöras genom utbildningar, återkoppling och feedback.

Hanterbarhet

Att känna hanterbarhet i livet är viktigt. Det innebär att människan vid olika händelser i livet kräver att olika resurser finns tillgängligt. Att ha resurser vid motgångar förenklar individens hantering av händelsen. Att öka personalens hanterbarhet i sin arbetssituation är värdefullt. Genom trygghet, förståelse och dialog kan detta stärkas.

KASAM i praktiken

Att arbeta med KASAM i en organisation är ett smart och långsiktigt arbete för höjd personalhälsa. Modellen kan arbetas med på olika vis. Dels i medarbetarenkäter och ledarskapsutbildningar, men även i dialogen med medarbetarna. Att våga samtala om dessa frågor är av stor fördel. Bjuda in till dialog kring ämnet under era årliga kickoffer och medarbetarsamtal. Många av de medarbetarundersökningar som görs har ett främsta fokus på NMI/eNPS. Att komplettera det med medarbetarnas välbefinnande och upplevelse av arbetsmiljö är värdefullt i ert långsiktiga hälsoarbete.  Testa Wellbefy och ta del av vår metodik i praktiken!

Kontakta oss för mer information