KASAM

Känsla av sammanhang för ökad psykosocial arbetsmiljö. En bra hjälp för att koppla samman hälsa med ledarskap och HR i organisationer. 

Känsla av sammanhang

KASAM har blivit en välanvänd metod för att undersöka vilka förutsättningar som kan vara väsentliga för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan. KASAM betyder känsla av sammanhang, ett begrepp som Aaron Antonovsky har grundat. KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro och att stärka arbetsmiljön. En ledarskapsteknik för att leda så att människor vill, kan och orkar bidra, både i vardagens rutiner och i förändringsarbete.

FOKUS PÅ DET FRISKA 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi grundade uttrycket KASAM i samband med en studie. I studien undersökte han personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som ändå upplevde sig ha god hälsa. Antonovsky fokuserade främst på vilka faktorer som bidrog till att individen kunde bevara, utveckla och stärka sin hälsa, salutogent perspektiv. Enligt Antonovsky var det viktigt att identifiera de faktorer som gynnade och främjade hälsa snarare än att se till de faktorer som enbart fokuserar på att bota sjukdom. Han menade på att människans tillvaro måste vara: begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dessa tre begrepp som ligger till grund i begreppet KASAM. 

KASAM I PRAKTIKEN

Att arbeta med KASAM i en organisation är smart i ett långsiktigt hälsoarbete. Modellen kan arbetas med på olika vis. Att inkludera de tre begreppen (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) i medarbetarenkäten är ett enkelt sätt att använda modellen. Även implementera metoden i ledarskapsutbildningar och i dialogen med medarbetarna. Att våga samtala om dessa frågor är av stor fördel. Bjuda in till dialog kring ämnet under era årliga kickoffer och medarbetarsamtal. Många av de medarbetarundersökningar som görs har ett främsta fokus på NMI/eNPS. Att komplettera det med medarbetarnas välbefinnande och upplevelse av arbetsmiljö är värdefullt i ert långsiktiga hälsoarbete.   

 

MENINGSFULLHET

Att känna meningsfullhet i livet. Meningsfullhet är en viktig nyckel till välmående. Något människor upplever när de utmaningar som de stöter på är värda att engagera sig i. Att stärka medarbetarnas meningsfullhet kan göras genom samtal, att lyssna och följa upp. Det är även en viktig del vid rekrytering. Att förväntningar stämmer överens.

BEGRIPLIGHET

Att uppleva begriplighet i sammanhanget som människan lever i. Att det som händer inom och utanför individen är begriplig, strukturerad och går att förutse. De flesta människorna mår bäst av regelbundenhet i vardagen. I Arbetet skulle det kunna möjliggöras genom utbildningar, återkoppling och feedback.

HANTERBARHET

Att känna hanterbarhet i livet är viktigt. Det innebär att människan vid olika händelser i livet kräver att olika resurser finns tillgängligt. Att ha resurser vid motgångar förenklar individens hantering av händelsen. Att öka personalens hanterbarhet i sin arbetssituation är värdefullt. Genom trygghet, förståelse och dialog kan detta stärkas.   


Hur är din hälsostatus?

Testa vår personliga hälsocheck som är skapad utifrån KASAM. Ett test som ger dig förståelse om dig situation och din roll.

HÖJA DEN PSYKOSOCIALA HÄLSAN

Hälsokorset (som visas till vänster) är en vedertagen modell som kan hjälpa till att identifiera en individs hälsotillstånd. Syftet är att visa på att en fysisk sjuk människan kan uppleva god hälsa och livskvalite. Lika så som en fysisk frisk människan kan uppleva ohälsa. Bilden till vänster illustrerar en människa med god fysisk hälsa men som upplever ohälsa. Något som är väldigt vanligt vid psykosociala besvär. Vilket vi har en ökad trend av i Sverige. Att sträva efter att befinna sig inom den högra rutan högst upp till höger är självklart det optimalen med lika så högst upp till vänster beroende på individens förhållande.