Hur mår dina medarbetare?

KASAM
känsla av sammanhang

Att arbeta med KASAM, känsla av sammanhang i en organisation är ett smart och långsiktigt arbete för höjd personalhälsa. Modellen kan arbetas med på olika vis. Dels i medarbetarenkäter och ledarskapsutbildningar, men även i dialogen med medarbetarna. Att våga samtala om dessa frågor är av stor fördel. Bjud in till dialog kring ämnet under era årliga kickoffer och medarbetarsamtal.

Läs om KASAM: Känsla Av SAMmanhang här och hur vi på Wellbefy
ser att det kan appliceras i ett organisationssammanhang!
Wellbefys modell av KASAM -Känsla Av SAMmanhang

KASAM, känsla av sammanhang och Wellbefy

Vår medarbetarundersökning/
pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM. framtagen av Aaron Antonovsky, som metod. Det är en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och engagemang. Medarbetare svarar på frågor kopplade till KASAMs tre grundpelare; Begriplighet, Medvetenhet och Hanterbarhet. Svaren kan sedan läsas av tillsammans med andra viktiga mätetal så som eNPS, stress, ledarskap och medarbetarskap i vårt pulsmätningsverktyg. Testa Wellbefy och ta del av vår metodik i praktiken!

Kontakta oss
Modellen

Lär dig mer om
Känsla Av SAMmanhang-modellen

"KASAM som test och metod hjälper medarbetaren och organisationen att reflektera och ställa de rätta frågorna för att förstå vad som faktiskt är grunden till välmående. På så sätt kan vi bli starkare tillsammans i förändringar och utmaningar på individ- och organisationsnivå."

KASAM : din känsla av sammanhang

Många av de medarbetarundersökningar som görs har främst ett fokus på NMI/eNPS. Att komplettera det med medarbetarnas välbefinnande och upplevelse av arbetsmiljö är värdefullt i ert långsiktiga hälsoarbete.  Att ställa frågor utifrån KASAM:s tre dimensioner är ett bra sätt för att täcka den psykosociala delen av välbefinnandet och upplevelsen. Ni får en förståelse för hur stabilt och hållbart medarbetarnas välmående är då ett högt KASAM har setts korrelera med en god stresshantering. Läs mer om KASAM:s tre dimensioner nedan!

Meningsfullhet

Att känna meningsfullhet i livet. Meningsfullhet är en viktig nyckel till välmående. Något människor upplever när de utmaningar som de stöter på är värda att engagera sig i. Att stärka medarbetarnas meningsfullhet kan göras genom samtal, att lyssna och följa upp. Det är även en viktig del vid rekrytering. Att förväntningar stämmer överens.

Begriplighet

Att uppleva begriplighet i sammanhanget som människan lever i. Det som händer inom och utanför individen är begriplig, strukturerad och går att förutse. De flesta människorna mår bäst av regelbundenhet i vardagen. I Arbetet skulle det kunna möjliggöras genom utbildningar, återkoppling och feedback.

Hanterbarhet

Att känna hanterbarhet i livet är viktigt. Det innebär att människan vid olika händelser i livet kräver att olika resurser finns tillgängligt. Att ha resurser vid motgångar förenklar individens hantering av händelsen. Att öka personalens hanterbarhet i sin arbetssituation är värdefullt. Genom trygghet, förståelse och dialog kan detta stärkas.
Forskning bakom Wellbefy

Metodik framtagen med hjälp av KASAM & Krav-Kontroll-Stöd-modellen

Ta del av vår metodik - ladda ned whitepaper -->


Vårt verktyg bygger främst på två erkända vetenskapliga modeller inom organisatorisk hälsa; Känsla Av SAMmanhang, förkortat KASAM och Krav-Kontroll-Stödmodellen.

Kort om KASAM:
KASAM, Känsla Av SAMmanhang, handlar om din upplevda tillvaro. När vi förstår meningen med, kan hantera och begripa vår tillvaro på arbetsplatsen så mår vi ofta bättre. Detta i sin tur leder ofta till ökat engagemang, närvaro och kreativitet.

Kort om Krav- Kontroll-Stödmodellen:
Handlar om hur välmåendet påverkas av kopplingen mellan individen och hens omgivning. För att koka ner; hur vi bemöter potentiella krav som ställs på oss. För att möta kraven behöver vi två saker. Kontroll och stöd. När vi upplever hög känsla av kontroll och stöd har vi ofta lägre stressnivåer.

Människor som känner kasam i samtal

Känsla av sammanhang som stöd i medarbetarsamtal

KASAM, känsla av sammanhang, är ett populärt underlag att använda vid medarbetarsamtal. Medarbetaren fyller i ett KASAM-formulär som sedan används som underlag i samtalet. Vi rekommenderar att göra ett test med fokus på känsla av sammanhang i arbetsliv. Kontakta gärna oss så kan vi ge er en kostnadsfri rådgivning kring upplägg!

Kontakta oss för mer information!
Wellbefys modell av KASAM -Känsla Av SAMmanhang

KASAM arbetsliv

KASAM som metod är som ni kanske förstått inte bara applicerbar i privatliv utan även i arbetsliv. Idag är det många organisationer som använder sig av KASAM:s tre grundpelare: meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i uppföljning av medarbetarupplevelsen. Det är ett bra sätt att på djupet förstå hur medarbetaren mår psykosocialt och hur en ska arbeta med stresshantering och engagemang. Boka gärna en demo med oss så kan vi berätta mer om hur KASAM är en del av vår medarbetarundersökning/ pulsmätning!

Boka demo
Människor som känner kasam

Forskningen bakom KASAM

Aaron Antonovsky grundade KASAM, känsla av sammanhang, och var professor i medicinsk sociologi. I en studie undersökte han personer som överlevt svåra trauman och umbäranden, men som ändå upplevde sig ha god hälsa. Antonovsky utvecklade då en teori som försökte förklara hur det kom sig. Teorin fokuserar på begreppet salutogenes, "hälsans ursprung", alltså vad är det som skapar hälsa. Enligt Antonovsky var det viktigt att identifiera de faktorer som gynnade och främjade hälsa snarare än att se till de faktorer som enbart fokuserar på att bota sjukdom. Han menade på att människans tillvaro måste vara: begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är dessa tre begrepp som ligger till grund i begreppet KASAM. Vilket han använde sig av i studien när han ville förstå vad som skapar psykiskt välmående.

KASAM i Wellbefys verktyg

KASAM, en välanvänd metod!

KASAM. känsla av sammanhang har blivit en välanvänd metod för att undersöka vilka de väsentligaste förutsättningarna är för att en individ ska kunna utveckla och bevara hälsan. KASAM har dessutom kommit att bli en vanlig metod för de organisationer som fokuserar på frisknärvaro, personalhälsa och en stärkt arbetsmiljö. Ett fokus som bidrar till att människor vill, kan och orkar bidra, både i det dagliga arbetet och i förändringsarbete.

Kontakta oss för mer information!

Författare till sidan

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson är Wellbefys grundare och har en omfattande utbildning inom Health Management från bland annat Lunds Universitet. Hon har en examen i, för att nämna några ämnen, personalhälsa och personalekonomi, svåra samtal, organisation och ledarskap, organisationskultur och lärande ledarskap. Hon håller även utbildningar i organisatoriskt välmående. Där har hon bidragit till att många individer, grupper och organisationer har tänkt om när det kommer till att ta hälsa på allvar!