NMI-Nöjd medarbetarindex

NMI-undersökning - vad är syftet?

Hur nöjda är dina medarbetare med arbetsplatsen? Att kontinuerligt mäta NMI är ett steg på vägen för att skapa medarbetarundersökningar av värde! Vi tror att de bästa mätningarna är de där ni som organisation väljer ut de viktigaste nyckeltalen för er och sedan ser till att verkligen djupdyka i resultatet för att förstå era styrkor och utmaningar på individ- grupp- och organisationsnivå.

Wellbefy mock up
Logga Global ConnectLogga VolvoLogga AnyfinLogga Tech talentsUppsala kommun logga
Mindpark loggaLogga NorthmillSkåne regionen logga
Logga - StudiefrämjandetLogga avantime
Följ upp resultat

Vad får ni ut av ett
nöjd- medarbetarindex (NMI) 
egentligen?

Nöjda och engagerade medarbetare skapar lönsamma och framgångsrika organisationer och därmed är NMI en metod för att nå dit. NMI ger ett index som går att följa över tid och som kan användas för att avgöra trender och mäta medarbetarens nöjdhet. Mätningen synliggör och löser dock inte organisationers utmaningar. Därför är det viktigt att ni som organisation har ett syfte med era mätningar och vad ni vill uppnå.

För att lösa era utmaningarna rekommenderar vi att NMI kompletteras med något mer. Vi skulle säga att det bästa är när ni även inkluderar psykosocialt och fysiskt välmående. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer de med stor sannolikhet utföra sitt arbete bättre vilket även skapar förutsättningar för högre frisknärvaro och produktivitet.

Sandra Jönsson - Wellbefys CEO
Sandra Jönsson
Wellbefys grundare
"Att använda Wellbefy som pulsmätningsverktyg bidrar med ett enormt värde då vi kontinuerligt och på ett proaktivt sätt kan följa upp på hela organisationen".
Beatrice - Global HR Business Partner, Northmill
Beatrice -  Global HR business partner Northmill

nmi med Wellbefy -
för ett större välmående engagemang!

Vi hjälper er att mäta medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen kontinuerligt. Mätningarna går att göra på kvartal-, månads- eller till och med veckobasis. NMI finns med i mätningarna och kan följas upp under året. All mätning görs på ett smart och digitalt vis. Frågorna har en vetenskaplig grund och följer bland annat KASAM och Krav-Kontroll-Stöd modellen, och är framtagna tillsammans med erfarna organisationspsykologer från Lunds Universitet.

Kontakta oss
Snabbguide

NMI, vad är det?

Nöjd Medarbetarindex, NMI, är ett viktigt verktyg vid medarbetarundersökningar som hjälper dig att se hur en organisation kan förbättras. Det är ett enkelt nyckeltal som berättar om medarbetarens upplevelse av en arbetsplats på ett övergripande plan. Detta är något du kan använda som ett komplement i HR-arbetet för att förstå medarbetare och mäta medarbetares trivsel. Eftersom NMI-värdet är enkelt att fastställa, är det ett intressant nyckeltal att följa över tiden för att utvärdera arbetsplatsen och medarbetares nöjdhet.

Hur mäts NMI?

Nöjd medarbetarindex är baserat på de tre frågorna:

- Hur nöjd är medarbetaren med sin arbetsplats
- Uppfyller arbetsplatsen medarbetarens förväntningar
- Hur nära medarbetaren anser att arbetsplatsen liknar ett tänkt ideal. 

Dessa frågor är sedan möjligt att sätta i en medarbetarundersökning för att få reda på organisationens Nöjd medarbetarindex (NMI). Svarsalternativen är graderade från en skala mellan 1 till 10 där 10 är högst och visar på bäst NMI. Denna undersökningsmetod används för att se medarbetares utveckling och jämföra med tidigare resultat, men också för att kunna jämföra med andra organisationer för att undersöka hur nöjda medarbetarna är i relation till andra arbetsplatser.

Syftet med NMI

Nöjd medarbetarindex (NMI) har ett tydligt syfte: att ge en snabb överblick över medarbetarens upplevelse av att arbeta i organisationen. Eftersom NMI bygger på tre frågor så ger det endast en övergripande bild vilket innebär att värdet inte ger tillräcklig information om organisationens styrkor eller utmaningar.

Därför är det vanligt att företag väljer att komplettera och använda sig av mer omfattande och kontinuerliga medarbetarundersökningar/medarbetarenkäter för att skapa en bredare förståelse av medarbetarnas upplevelse. Detta genom att komplettera med fler detaljerade frågor än endast nmi-frågorna. Exempel på frågor kan vara sådana som täcker upplevelse av ledarskap, organisationskultur och välmående.

Vad är skillnaden mellan
eNPS och NMI?

Employee Net promoter score (eNPS) är ett tydligt sätt att ge en snabb överblick om hur lojala och villiga medarbetare är att rekommendera arbetsplatsen till vänner. Skillnaden mellan Employee Net promoter score och Nöjd medarbetarindex är att eNPS endast består av en fråga och baseras på medarbetarengagemang medan NMI baseras på flera olika frågor och bygger på nöjdhet. 

ENPS är fördelaktigt vid mätning av medarbetares engagemang och även ett sätt för arbetsgivare att kunna följa medarbetarupplevelsen över tid. Denna metod baseras på och mäts genom frågan "Skulle du rekommendera ditt företag som arbetsgivare till en vän?" och graderas sedan på en skala mellan 0 till 10. Syftet med denna fråga är att se hur organisationen mår vid olika tillfällen, hur starkt engagemanget är, men även ett sätt för för HR att förstå medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen. Mår de anställda bra och trivs på sin arbetsplats kommer det med stor sannolikhet rekommendera arbetsgivaren till andra. Vilket i sin tur stärker arbetet med Employer Branding och skapar förutsättningar för högre frisknärvaro och produktivitet.
Ladda ned guide

nmi, enps, engagemang...vilka nyckeltal är viktiga för er? Få koll med vår guide!

Ladda ned whitepaper -->


Idag är det många organisationer som har börjat att arbeta mer aktivt med att mäta upplevelse av arbetsplats. Den här typen av mätning ser väldigt olika ut beroende på organisation och sammanhang. I denna guide går vi igenom de fyra vanligaste KPI:erna och ger er tips på hur ni kan tänka när ni bestämmer era egna nyckeltal.

NMI, få översikt över hur nöjda medarbetarna faktiskt är!

Genom NMI är det möjligt att få en översikt på hur nöjda medarbetarna är, men genom att komplettera med en mer omfattande medarbetarundersökning är det istället möjligt att identifiera var problemet ligger samt få åtgärdsförslag. Att värna om sina medarbetares hälsa och välmående går hand i hand med att värna om sin organisations lönsamhet, vilket i sin tur stärker Employer Branding arbetet. Kom igång med ett starkare arbete kring medarbetarens välbefinnande - kontakta oss! 

Kontakta oss