Vad är en hälsostrategi?

Dela :

Vad är en hälsostrategi?

En hälsostrategi kan innefatta många olika saker. Gör du en googling kommer du få upp allt från att starta en hälsoutmaning till hur en får medarbetare att använda friskvårdsbidrag. Det kan även handla om ledarskap och faktorer kopplade mer direkt till den psykosociala hälsan och arbetsmiljön. Vad en kan tycka saknas i dessa googlingar är att en hälsostrategi kan ses som något större och heltäckande.

🎯 Målet ska ju trots allt vara att stärka den totala hälsan.

Hälsa är komplext och det är många variabler som samspelar i att en individ, grupp och organisation mår bra. Det räcker med andra ord inte att bara sätta igång en stegutmaning. Det kanske tillfälligt höjer fysisk aktivitet och rörelse, men det kanske inte höjer det totala hälsoindexet. Eller hjälper hela organisationen. Det blir inte heller utav värde om det inte är något som har identifierats via hälsodata att medarbetarna behöver, eller kan utvärderas som en värdefull insats efteråt.

Detta vill vi gärna hjälpa dig att djupdyka mer i. Ge dig tips på hur ni kommer igång med en hälsostrategi som tillåts vara mer komplex och heltäckande. För det är just då ni stärker och bibehåller arbetsmiljö och medarbetarhälsan.

Vårt tips → Börja med en heltäckande hälsostrategi

Wellbefys definiering av heltäckande hälsostrategi: Ett arbete med både fysiska, mentala och psykosociala arbetsmiljön och medarbetarhälsan som sker systematiskt. Helt enkelt ett systemtänk istället för att arbeta med isolerade punktinsatser. Det är då som en organisation både strategiskt och operativt kommer kunna göra rätt insats, i rätt tid och på rätt ställe för att undvika ohälsa och i stället stärka hälsan.

✅ Steg 1: Nulägesanalys - status just nu när det kommer till medarbetarhälsa & arbetsmiljö.

Sätt mätbara mål på friskfaktorer (för att ge exempel på några: tillit, arbetsglädje, trygghet, stöd, ansvar/handlingsutrymme och utvecklingsmöjlighet) och börja systematiskt räkna på personalekonomin genom att förena dessa mättal med närvaro och frånvaro. Utgå ifrån dessa när ni sätter er strategi för året. Om ni inte har data gör en medarbetarundersökning för att få en status att utgå ifrån.

✅ Steg 2: Planera och sätt upp en strategi utifrån datan

Ta fram er strategi utifrån datan. Planera främjande hälsoaktiviteter baserat på styrkor och beteenden ni vill bibehålla och stärka. Det är minst lika viktigt att bibehålla och stärka som att arbeta med riskfaktorer. Med det sagt så är det såklart också en klok idé att kolla på era utmaningar och sätta in åtgärdsinsatser. Gör en kalender där ni skriver in alla aktiviteter. Om ni vill ha inspiration på aktiviteter och åtgärder så finns det mycket att hitta genom googlingar på respektive område. Om ni använder er av ett mer avancerat mätningssystem så som Wellbefy så brukar en kunna få förslag på aktiviteter direkt i verktyget.

✅ Steg 3: Följ upp på måendet och sätt in extra åtgärder vid behov.

Under årets gång. Utvärdera kontinuerligt effekten av era hälsoaktiviteter. Viktigt att kunna se kortsiktig och långsiktig effekt. Detta gör ni bäst genom fokusmätningar. Mindre mätningar där ni kollar på om det blivit en förändring kring de nyckeltal där ni inför aktiviteter.

Utöver det så är det såklart viktigt att utvärdera och följ upp på hälsostatusen just nu. Identifiera förändringar i styrkor och utmaningar och vara flexibla i er hälsostrategi. Justera i kalendern om det kommer upp nya utmaningar som kräver er uppmärksamhet. Viktigt här är att inte glömma det friska. Kanske kan ni för varje åtgärdsinsats sätta in en främjande aktivitet?

✅ Steg 4: Hälsobokslut - utvärdera insatsernas effekt.

I slutet av året så vill ni såklart utvärdera. Har er hälsostrategi gett önskad effekt? Här kan ett hälsobokslut komma väl till hands. Läs mer om hälsobokslut!

Så här ser arbetet med frisk- och riskfaktorer ut i Wellbefy!

Detta inlägg utgår mycket ifrån vår lösning och vår syn på ett modernt arbete med medarbetarhälsa och organisatorisk hälsa.

No alt text provided for this image
Digital företagshälsa enligt Wellbefy